Vardai.vlkk.lt

Vardai lietuviškuose palyginimuose

2014-02-18, Aistė Pangonytė (VLKK)

Palyginimas yra stilistinė priemonė vienam daiktui ar reiškiniui sugretinti ar palyginti su kitu, norint pabrėžti, išskirti, išryškinti ar patikslinti kurį nors bruožą ar požymį. Vieni palyginimai yra situaciniai, kiti pastovūs. Pastovieji palyginimai visada turi tam tikrų ekspresinių bei emocinių atspalvių. Jais vaizdingai charakterizuojami veiksmai, būsenos ar ypatybės.

Reikia turėti omenyje, kad ypač ekspresyvūs ir vaizdingi neigiamo vertinimo pastovieji palyginimai, jų kur kas daugiau negu teigiamo vertinimo…

Anot autorės, dauguma pastoviųjų palyginimų yra senos kilmės. Juose gausu mitinių ir religinių vaizdinių, žmonių gyvenimo, buities papročių, visuomenės aplinkos bei tarpusavio santykių ir įvairių kitų praeities ir pasaulėžiūros atspindžių.

Klementina Vosylytė „Palyginimų žodynas“
(Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014)

ABELIS

Surietė (t. y. įveikė) kaip Abelių (Abelį) (p. 1).

ABRAOMAS

Pasenęs kaip Abraomas (p. 1).

ADOMAS

Gyvena kaip Adomas rojuje (t. y. labai gerai). Apsiklosčiau kaip Adomas su lapais (apsirengė ar apsiklojo skudurais). Tupinėja kaip Adomas apie Ievą. Gyvenai kaip Adomas rojuj, tai ir virtai tinginiu. Muša kaip Adomas karpukus. Veja lyg Adomas voverę. Visi vaikai vienodi kaip Adomas su Ieva (p. 2).

BALTRUS

Tašo (t. y. godžiai valgo) kaip Baltrus varškę (p. 40).

BARBĖ

Aš kaip ta Barbė devyndarbė lekiu ir lekiu. Tiko kaip Barbė prie Miko. Iškaitau kaip Barbė po mutinio. Pasisekė kaip Barbei su velykine [išpažintimi] (t. y. nepavyko). Ir ko čia zyzi (įkyriai prašai) kaip Barbė žirnių (p. 41).

BARBORA

Susimylėjo kaip Jurgis su Barbora (p. 161). Išriesta kaip Barboros subinė (p. 425). Ir ko čia zyzi kaip Barbė žirnių. Barbaliuoja kaip Leksiaus Barbė klebonijoje. Pasisekė kaip Barbei su velykine [išpažintimi]. Jau ir tu pradedi šnekas nešiot kaip Barborytė (p. 41–42).

ELZBIETA

Ir čiaupos (t. y. vaiposi, raukosi) kaip Elzbieta pabučiuota. Nezilzink kaip Elzbieta plaučius (p. 94).

ELZĖ

Pritiko kaip Elzė prie Miko. Krapštosi kaip Elzė apie vaiką (p. 94).

ELŽBIETA

Eini kaip Elžbieta su kiaušiniu (t. y. lėtai, pamažu) (p. 94).

GASPARAS

Tu kad groji kaip Gasparas ant kalės (t. y. prastai) (p. 108).

GEDGAUDAS

Dreba kaip Gedgaudas, pabėgęs iš karčemos (p. 109).

IEVA

Gyvena kaip Adomas su Ieva už pečiaus pas Dievą (t. y. labai gerai). Visi vaikai vienodi kaip Adomas su Ieva (p. 2). Ko stovi kaip Ieva su lapu rankas susidėjus? Išvarys kaip Ievą iš rojaus (p. 135).

JACKUS

Baldosi kaip Jackus po peklą (p. 154).

JOKŪBAS

Ko maujoji (vaikščioji skersai išilgai) kaip Jokūbas po peklą?! Virsta kaip Jokūbas už rindos (t. y. greit užminga) (p. 159).

JONAS

Lyja kaip per Šventą Joną (apie šiltą lietų). Na ir šilta kaip per Šventą Joną, o juk rugsėjis. Sušalo kaip per Šventą Joną ant ledo (ironiškai). Pieno yra kaip per Šventą Joną. Tiek užpakalis, tiek priešakis – kaip švento Jono (p. 159).

JUOZAS

Velka kaip Juzelis lašinius (sunkiai eina) (p. 161).

JURGIS

Gieda kaip Jurgis. Srebia kaip Jurgis barščius. Muša kaip Jurgis kalakutus. Susimylėjo kaip Jurgis su Barbora. Bajavas (t. y. šaunus) kaip kaimo Jurgis. Gėrė, šoko, uliavojo, linksmi suolus rankoms klojo, aš vienas nusmurgęs (nuliūdęs) nei magaryčinykas Jurgis. Arklys kaip švento Jurgio (t. y. gražus) (p. 161). Ščyras (t. y. tyras) kaip švento Jurgio arklys: šventas Jurgis bažnyčioj, o arklys ant kumelės (p. 23).

KOTRYNA

Pasisekė kaip šventai Kotrynai. Laimė kaip šventai Kotrynai. Giriasi kaip Kotryna trečiu vaiku (p. 211).

KRISTĖ

Tai užsigeidė kaip Kristė siausti. Vaipykis kaip Kristė Velykose (velyknakčio pamaldose)… (p. 214).

KRISTINA

Apsigavo kaip Kristina su septintu kūdikiu (p. 215).

LIUDVIKAS

Tupi kaip Liudvikas vikiuose (p. 241).

MAGDĖ

Plepi kaip Raseinių Magdė. Graži kaip Raseinių Magdė (ironiškai). Ištižęs kaip Raseinių Magdė. Tyli ir tyli kaip Magdžia. Nieko per dienų dienas nedirba, tik sėdžia kaip Magdė, ir gana. Tai ko tu čia sėdi kaip Magdė ropėse? Ko čia vėjus šneki kaip sapno Magdė? Punduliuoja (čiupnoja) kaip Magdė vaiką (p. 244).

MAGDUTĖ

Kur taip smulkiai mini kaip Magdutė? Ko taip mini kaip Ramanausko Magdutė, ar eit nebemoki? (p. 244).

MANTVILAS

Pasipūtęs kaip Mantvilų šlėkta. Aimanuoja kaip Mantvilų šlėktelė duonos netekęs (p. 453).

MARCĖ

Tau vis negerai ir negerai – vis nepatenkinta kaip Marcė. Tu vis steni ir steni kaip ta Marcė, eik darbo dirbti (p. 247).

MARCIJONA

Ko čia kunkšti ir kunkšti (dejuoji, aimanuoji) kaip Marcijana (p. 247).

MARIJA

Pavargau kaip pana Marija. Sėdžia kaip Marija druskinėj (nieko neveikdama). Ir džiaugsies tu čia man kaip Pakampių Marija dūšią gavusi (p. 248).

MARIJONAS

Dairosi kaip Marijošius ropėse (p. 428).

MARYTĖ

Eina kaip Marytė su pundeliais (apsikrovęs) (p. 248).

MARTA

Plepa kaip Plepeikos Marta (p. 249).

MARTYNAS

Srėbė, srėbė, kai reikėjo pinigai atiduot – kaip Martynas burokuose (nesiskubino atiduoti). Ko šiūrini (lėtai eini) lyg Martynas prie ančių? Tyli kaip Martynas su bitėmis. Apsigavo kaip Martynas su pavakare (p. 250).

MATAS

Ūtarija kaip Matas kamaroj (negražiai kalba) (p. 251).

MIKALOJUS

Vėlina [laikrodis] kaip Mikalojaus kalendorius (p. 165).

MIKAS, MIKĖ

Plikas kaip Mikas. Neiškentė nei Mikas prie lašinių. Vaiposi kaip Mikė prieš žaibus (p. 264). Susisukę kaip Mikės viduriai (p. 559). Pritiko kaip Elzė prie Miko (p. 94). Tiko kaip Barbė prie Miko (p. 41).

MORKUS

Ko stumdaisi kaip Morkus po peklą? Daužosi kaip Morkus po peklą velnius baidydamas (p. 268).

MOTIEJUS

Kaip molio Motiejus (Motiejukas). Ironiškai: Greitas kaip Motiejus molį minkyti. Greitas kaip molio Motiejus žalius grūdus malti. Greitas kaip molių Motiejus į darbą (p. 268).

ONA

Gera kaip Šventa Ona – atvažiavo su šviežiu ragaišiu (p. 295).

PETRAS

Gina kaip šventas Petras dangaus vartus. Gyvena kaip šventas Petras (t. y. gerai). Paklusnus kaip molinis Petrukas (p. 339).

SALIAMONAS

Išmintingas kaip Saliamonas. Elkis kaip Saliamonas (protingai) – vis tiek durnium palaikys, tylėk kaip durnius – gudruoliu pavadins (p. 389).

URBONAS

Giminaičiai tokie – kaip Urbonas Jurkui tetulė (ironiškai, p. 508).

VINCENTAS

Kočioja (t. y. spaudžia prie darbo) kaip velnias Vincentą (p. 550).

_____________________

Susiję vardai: Ãbelis, Abraõmas, Adõmas, Bal̃trus, Bar̃bė, Barborà, Elžbietà, Elze, Gãsparas, Gẽdgaudas, Ievà, Jãckus, Jokū̃bas, Jõnas, Juõzas, Jùrgis, Kotrynà, Krìstė, Kristinà, Liùdvikas, Mãgdė, Magdutė, Mañtvilas, Mar̃cė, Marcijonà, Marijà, Marijõnas, Márta, Martỹnas, Marýtė, Mãtas, Mikalõjus, Mìkas, Mìkė, Mõrkus, Motiẽjus, Onà, Pẽtras, Saliãmonas, Ùrbonas, Vinceñtas

Taip pat šiame tekste: Svetimos kilmės vardai

Iš viso duomenų bazėje 3692793 asmenų vardai.

Populiariausi XX a. I pusėje Akmenėje gimusiųjų vardai: Jonas, Antanas, Stanislovas ir Ona, Stanislava, Elena.

Informacija ruošiama.
Iš viso šventųjų vardų sąvade 633.
Ar žinote, kad… iš evangelistų vardų rečiausias Lietuvoje – Morkus?

Morkaus vardą Lietuvoje turi tik 25 asm. (Piliečių vardų sąvado duomenimis iki 2013 m.). Kur kas dažnesnis vardas Matas – apie 8 tkst., Lukas ~ 15 tkst., dažniausias – Jonas (~ 45 tkst.). Tačiau daugelis Jonų, Lukų ir Matų priklauso skirtingoms kartoms.
Dauguma Jonų gimę XX a. viduryje, tada šis vardas buvo suteikiamas maždaug tūkstančiui berniukų per metus, o vardai Matas, Morkus – vos po vieną antrą. Tačiau XX a. pabaigoje Jono populiarumas prislopo iki 200–300 per metus, išpopuliarėjo Lukas (600–800 per metus, 1998 m. registruota ~ 1 tkst.). Nuosekliai auga vardo Matas populiarumas: XXI a. pr. 300–500 per metus. Morkaus vardu XXI a. pavadinta dar tik 11 berniukų.
(Parengė A. Pangonytė, 2016)Kitas faktas

Klausiame

Ačiū, kad balsavote.

Mums labai svarbi jūsų nuomonė.

Teisės aktai / Patarimai

  • Aktualūs teisės aktai

    Asmenvardžių klausimais svarbiausi teisės aktai – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimas Nr. I-1031 „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“, Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės, Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklės. Vardų ir pavardžių rašymo asmens ir kituose dokumentuose įstatymo vis dar laukiama.
  • Jei domina asmenvardžių kilmė, daryba

    Pristatome pagrindines knygas, kuriomis galima remtis: