Dažninis rekomenduojamų vardų sąrašas I (baltiškos kilmės vardai)

2016-04-26, Aistė Pangonytė (VLKK)

Skelbiama pirmoji Dažninio rekomenduojamų vardų sąrašo dalis „Baltiškos kilmės vardai“. Sąrašas parengtas ligi šiol rekomendaciniu laikomo Kazimiero Kuzavinio ir Bronio Savukyno „Lietuvių vardų kilmės žodyno“ pagrindu. Žodynas pirmą kartą išleistas 1987 metais, perleistas šešis kartus.

Dažninio rekomendacinio sąrašo rengėja dr. Daiva Sinkevičiūtė, remdamasi Piliečių vardų sąvado duomenimis, įvertino žodyno autorių rekomenduotų vardų gyvybingumą ir į sąrašą neperkėlė tų vardų, kurie nefunkcionuoja dabartinėje vartosenoje (kuriais nėra pavadinta asmenų). Vardai, kurie rekomenduoti žodyne ir žmonių pasirenkami, priskiriami prie lietuvių kalbos vardyno branduolio ir į sąrašą patenka, net jeigu yra labai reti.

Šiuo sąrašu Kalbos komisija siekia išskirti tradicinius lietuviškus vardus. 2016 metais tikimasi Vardyno pakomisėje svarstyti antrąją sąrašo dalį, sudarytą iš tradicinių lietuvių kalboje svetimos kilmės vardų, vėliau – pirmąją ir antrąją dalį sujungus – pateikti vieną Dažninį rekomenduojamų vardų sąrašą (abėcėlės tvarka).

Pagal dažnumą vardai suskirstyti į keturias grupes: dažni (duoti 40 ir daugiau asmenų), apydažniai (duoti 39–6 asm.), reti (5–2 asm.), itin reti (1 asm.). Kiekvienos grupės vardai teikiami abėcėlės tvarka neskirstant į vyrų ir moterų. Vardo puslapyje gali būti teikiama daugiau to paties vardo kirčiavimo variantų – sąraše teikiamas tik pagrindinis.

Pirmajame sąraše pristatomi baltiškos kilmės vardai. Tokiais laikomi tie asmenvardžiai, kurie „Lietuvių vardų kilmės žodyne“ siejami su baltiškos kilmės leksika, o jei gali būti laikomi ir svetimos kilmės vardais, šiame sąraše teikiami tada, kai baltiškoji kilmė žodyne nurodoma kaip pirmoji.

Vardyno pakomisės sprendimu į rekomendacinį sąrašą iš žodyno perkelti tik tie priesagas –utis, –utė turintys vardai, kuriais pavadinti ne mažiau kaip 2 asmenys. Kai kurie iš tokių vardų yra praradę deminutyvinį atspalvį, pvz., Kęstùtis, Birùtė, Danùtė, tačiau kai tas atspalvis ryškus, t. y. vardai su mažybinės maloninėmis priesagomis (pvz., Kęstukas, Birutėlė) nėra rekomenduojami kaip oficialūs – labiau tinka buitinei vartosenai.

Palyginti dažni vardai Birutà ir Gendrutà dažniniame rekomendaciniame sąraše neteikiami, atsižvelgiant į žodyno autorių pastabą, kad tai gali būti aplenkinti vardų Birùtė, Gendrùtė variantai. Kita vertus, svarstoma, kad priesagos -uta, -utas gali būti išskiriamos ir kaip savarankiškos.

Dažninis rekomendacinis baltiškos kilmės vardų sąrašas 2016 m. balandžio 14 d. apsvarstytas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje.

(vardai, duoti 40 ir daugiau kartų)

Áida

Áidas

Aĩnė

Aĩnis

Áistė

Áistis

Alantà

Áldas

Aldonà

Aldõnas

Al̃gė

Algìmantas

Algìmantė

Algimantà

Alginà

Algirdà

Al̃girdas

Al̃gis

Al̃mantė

Al̃mantas

Alminà

Al̃minas

Almõnė

Alvydà

Al̃vydė

Al̃vydas

Alvità

Ãras

Arìmantas

Ar̃mantas

Ar̃mantė

Arminà

Ar̃minas

Arū́nas

Arū́nė

Ar̃vydas

Audingà

Áudra

Aũdrė

Audrỹs

Aũdrius

Audrõnė

Audrõnis

Audrõnius

Audrū́nas

Aũgis

Augùtė

Augùtis

Aũksė

Auksuõlė

Aũrimas

Aũrius

Aũstė

Austė́ja

Aušrà

Aušrìnė

Aušrỹs

Aũšrius

Aũšvydas

Ą́žuolas

Bangà

Banguõlė

Bártas

Birùtė

Dainà

Daĩnė

Daĩnius

Dainóra

Dainóras

Dáiva

Dalià

Dãlius

Dángė

Dángis

Dangirà

Dangìras

Dangirùtė

Dangirùtis

Danguõlė

Dangùtė

Dãnė

Dárgaudas

Dãrius

Dárvydas

Daũgirdas

Daũmantas

Daũmantė

Deĩmantas

Deĩmantė

Deimenà

Deĩmilė

Dóbilas

Dómantas

Dómantė

Dómas

Dómilė

Dóvas

Dóvilė

Drą̃sius

Drąsùtė

Drąsùtis

Džiùgas

Džiugintà

E͂glė

Eĩdvilė

Eĩgirdas

Eĩmantas

Eĩmantė

Eimùtė

Eimùtis

Eĩnoras

Eĩrimas

Eĩsmantas

Eisvinà

Eĩtvydas

Eĩvydas

Eĩvilė

Eivinà

Eĩvinas

Gabijà

Gáila

Gaĩlė

Gailùtė

Gáiva

Gaĩvilė

Gajà

Galià

Gañtas

Gaũdrė

Gẽdas

Gedimìnas

Gedùtis

Gẽdvydas

Gẽdvilė

Gelminà

Gendrùtis

Gerìmantas

Ger̃mantas

Ger̃mantė

Gerùtis

Giedrà

Giẽdrė

Giẽdrius

Giedrùtė

Ginà

Gìnas

Gìnta

Gìntė

Gìntarė

Gìntaras

Gìntas

Gìntautas

Gìntautė

Gìntvilė

Girė́nas

Gìrius

Gìrmantas

Gìrmantė

Gýtautas

Gýtautė

Gýtė

Gytẽnis

Gýtis

Godà

Gražinà

Gražvydà

Grãžvydas

Grãžvilė

Gúoda

Gúostė

Ìlma

Indrajà

Ìndrė

Ir̃mantas

Ir̃mantė

Jaũnius

Jaunùtis

Jogáila

Jogáilė

Jógilė

Jómantas

Jómantė

Jõrė

Jõris

Jorū́nas

Jorū́nė

Jõvaras

Jóvydas

Jóvilė

Jū́ra

Jūrãtė

Jurginà

Jū͂ris

Kastýtis

Ker̃nius

Kę̃stas

Kęstùtis

Láima

Láimė

Laĩmantas

Láimas

Láimis

Láimonas

Laimùtė

Laimùtis

Laisvùtė

Laisvū́nas

Laisvū́nė

Laĩsvė

Laĩsvydas

Líepa

Lìgija

Ligità

Ligìtas

Linà

Lìnas

Liutáuras

Mañgirdas

Mañtas

Mañtautas

Mañtė

Mañtvilė

Mañtvydas

Mañvydas

Márgiris

Mãrius

Mãžvydas

Medeinà

Medeĩnė

Méilė

Merū́nas

Mėtà

Mìglė

Mìlda

Mìlė

Mìlvydas

Mìndaugas

Mingáilė

Mìngaudas

Mìntaras

Mìntarė

Mìntautas

Mìntautė

Mìnvydas

Nãglis

Narìmantas

Nárvydas

Nemirà

Nẽmunas

Nẽrija

Nerìlė

Nerìmantas

Neringà

Nẽrius

Nerùtė

Neĩmantas

Nidà

Nijõlė

Nómeda

Nórmantas

Nórvydas

Orintà

Õrintas

Rãdvilas

Rãdvilė

Ramìnta

Ramójus

Ramùnė

Ramùtė

Ramùtis

Ramū́nas

Ramū́nė

Rasà

Rasuõlė

Raĩgardas

Rėdà

Rimà

Rìmantas

Rìmantė

Rìmas

Rimgáilė

Rìmgaudas

Rìmtautas

Rimvydà

Rìmvydas

Rìmvydė

Ringáilė

Rìngaudas

Rugìlė

Rùsnė

Rūtà

Rūtẽnis

Rỹtė

Rỹtis

Saũgirdas

Sáulė

Saulenà

Saulẽnė

Sáulius

Skaĩdrė

Skaĩdrius

Skaĩstė

Skìrma

Skìrmantas

Skìrmantė

Skómantas

Snieguõlė

Svajà

Svajõnė

Svajū́nas

Svajū́nė

Šarū́nas

Šarū́nė

Taũras

Taũrius

Taũtrimas

Taũtvilas

Taũtvilė

Tautvìlis

Taũtvydas

Taũtvydė

Teisùtis

Ùgnė

Ùgnius

Ūlà

Váida

Váidas

Váidilė

Vaidilùtė

Váidota

Váidotas

Vaidùtis

Vaigà

Váiva

Vakãrė

Vakãris

Valdõnė

Valià

Valỹs

Vánda

Vasãrė

Vasãris

Vaĩnius

Vaĩnoras

Val̃mantas

Vélta

Vidà

Vìdas

Vidìmantas

Vìdmantas

Vìdmantė

Vìdminas

Vidùtis

Vijõlė

Vìlė

Vìlija

Vilìmantas

Vìlma

Vìlmantas

Vìlmantė

Vìltautė

Vìltė

Vìngaudas

Vìrga

Vìrgaudas

Vìrmantas

Vìsmantas

Vìsmantė

Vìsvaldas

Vygintà

Vykintà

Výtaras

Vytẽnė

Vytẽnis

Výda

Výdas

Výdmantas

Výgantas

Výgantė

Výgaudas

Výgintas

Výkintas

Výta

Výtas

Výtautas

Výtautė

Výtė

Výtis

Žavintà

Žemýna

Žibùtė

Žíedė

Živìlė

Žil̃vinas

Žydrõnė

Žydrū́nas

Žydrū́nė

Žygìmantas

Žygìmantė

Žygintà

Žỹdrė

Žýgintas

Žýmantas

Žýmantė

(vardai, duoti 6–39 kartus)

Agnà

Aĩdė

Aĩdis

Aigùstė

Aĩrė

Ãlantas

Álda

Al̃dis

Al̃gaudas

Al̃gintė

Al̃girdė

Al̃gminas

Almantà

Al̃milė

Al̃mintas

Al̃mis

Almonà

Al̃monas

Al̃vilė

Al̃vis

Alvìtas

Ar̃gaudas

Ar̃gintas

Arìmantė

Armintà

Ar̃mintė

Ar̃mintas

Ar̃tautas

Ar̃vaidė

Ar̃vaidas

Arvydà

Ar̃vydė

Ar̃vilas

Ar̃vilė

Aũdangas

Aũdingas

Aũgantas

Aũgė

Augẽnė

Aũgius

Aũrimė

Aũris

Aũšrė

Ąžuõlis

Bártė

Béržas

Bìtė

Daività

Dañgius

Dangerùtė

Dangerùtis

Danguõlis

Dárgiris

Dármantas

Darùtė

Darùtis

Daugáilė

Daũgardas

Daũgintas

Daũgilė

Daũgvydas

Daũgvilė

Daũtartas

Deĩmas

Deĩvilė

Dóbilė

Dómė

Dóvainė

Dóvaldas

Dóvaldė

Dóvė

Dóvilas

Dóviltas

Džiugà

Džiùgilė

Džiùgintas

Eĩdas

Eĩdintas

Eĩdmantas

Eĩdmantė

Eĩdminas

Eĩdvydas

Eĩdvilas

Eĩdvinas

Eĩgantas

Eĩgilė

Eigintà

Eĩgintė

Eĩgintas

Eĩgirdė

Eĩmas

Eĩmilė

Eĩminas

Eĩmintas

Eĩnartas

Einorà

Eĩrimė

Eĩsmantė

Eĩsvydė

Eĩsvydas

Eĩsvinas

Eĩtaras

Eĩtautas

Eĩtvydė

Eĩtvilas

Eĩtvilė

Eĩvas

Eĩvė

Eivydà

Eĩvydė

Er̃das

Er̃dvilas

Er̃dvilė

Gailìmantas

Gaĩlius

Gailùtis

Gãlius

Gaũdas

Gaudẽnis

Gaũdilė

Gaũdrimas

Gaũdrius

Gaũdvydas

Gaũdvilė

Gẽdgaudas

Gẽdmantas

Gẽdmantė

Gẽdmas

Gedminà

Gẽdminas

Gedùtė

Gẽdvydė

Gẽdvilas

Gẽdvinas

Geĩdvilė

Geĩstautas

Geĩstautė

Geĩstė

Gėl

Gélminė

Gélminas

Geñdrė

Geñdrius

Gendrùtė

Geñdvilė

Germinà

Ger̃minas

Ger̃tautas

Gerùtė

Ger̃vydas

Giedrùtis

Gilánda

Gìlda

Gìldas

Gìlma

Gilminà

Gìlmintė

Gìlmintas

Gìlvydas

Gintarà

Gìntvilas

Gìnvydas

Gìnvilė

Girdùtė

Girdùtis

Gìrstautė

Gìrvydas

Gótautas

Gótautė

Grãžvydė

Guñdė

Gùstautas

Gùstautė

Ilmenà

Ìminas

Ìrta

Ir̃tautas

Ir̃vydas

Jaũnė

Jaunùtė

Jogintà

Jógintė

Jógintas

Jómilė

Jõrigė

Jõrigis

Jorìlė

Jósvydas

Jótautas

Jótvilė

Jóvaidė

Jóvaldas

Jùdrė

Jū́ras

Karigáilė

Kęsminà

Kęstùtė

Kóvaldas

Laimintà

Láimona

Láisva

Laisvydà

Laisvùtis

Laĩsvis

Liáuda

Lìnė

Lingáilė

Lìnvydas

Liùbartas

Lýgaudas

Lýmantas

Lýmantė

Mãnė

Mãnius

Mañtautė

Mañtgirdas

Mañtrimas

Mañtvilas

Mañtvydė

Mãžvilė

Mẽdas

Mẽdė

Merkỹs

Merū́nė

Mìlgaudas

Mìlgedas

Milgintà

Mìlgintė

Mìlius

Mìlmantė

Mìlvydė

Mìnas

Mìndaugė

Mìnija

Mìnius

Mintarà

Mìntė

Mìrga

Narsùtis

Neĩmantė

Nómedas

Norgáilė

Nórmantė

Nórtas

Nórtautas

Nórvilas

Nórvilė

Novìlė

Nóvydas

Pajáuta

Pùtinas

Rãdminas

Rãdvydas

Ramà

Rãmantas

Ramìntas

Rámvydas

Rìkantas

Rìkantė

Rìmdaugas

Rìmtas

Rìmtautė

Rìmtė

Rìmvilė

Rūtìlė

Sãkalas

Sángedas

Sángirdas

Sántaras

Sántautas

Saulẽnis

Sìrvydas

Skáistis

Skirgáilė

Sniegà

Sniẽgė

Sniẽgena

Svaĩgedas

Šviesuõlė

Taũtė

Taũtginas

Taũtgirdas

Taũtmilė

Taũtvaldas

Tar̃vilas

Teisùtė

Tìlius

Tólvaldas

Tólvydas

Ūdrỹs

Úosis

Vaidẽnis

Vaidevùtis

Váidmantas

Váidminas

Váidotė

Váidvilė

Vainorà

Valdìmantas

Vaĩgaudas

Vaĩgintas

Vaĩnė

Vaĩnotas

Vaĩžgantas

Val̃dė

Ventà

Vidminà

Vìgmantas

Vilgáilė

Vìlgaudas

Vìlgirdas

Vilintà

Vìlintas

Vìlnius

Vìltautas

Viltẽnė

Viltẽnis

Vingáilė

Virgáilė

Vìrmantė

Vìsvydas

Vil̃nė

Vydū́nas

Vygáilė

Vytõlis

Vytuõlis

Výdmantė

Výdminas

Výgintė

Výgirdas

Výkantas

Výkintė

Výtarė

Žarà

Žibà

Žibuõlė

Žil̃vinė

Žýbartas

Žýgaudas

Žýgintė

Žývilė

(vardai, duoti 2–5 kartus)

Al̃dė

Al̃gardas

Algaudà

Al̃gaudė

Al̃gedas

Al̃ginas

Algintà

Algminà

Al̃manė

Al̃manas

Al̃mė

Almintà

Alnà

Al̃tautas

Alvìtė

Ar̃butas

Ar̃minė

Ar̃tautė

Ar̃valdas

Ar̃vis

Ar̃vystas

Audrū́nė

Augẽnis

Aũgmantas

Aũgmantė

Augminà

Aũgminas

Augū́nas

Aũgvilė

Aũksius

Aurỹs

Áusta

Banguõlis

Bãrė

Bar̃tautas

Bar̃tautė

Bartẽnis

Bìrmantas

Býtautė

Bùdvydas

Bùtautas

Dãrė

Dárgilė

Dárgirė

Daũgantas

Daũgilas

Daũgmantas

Daũgvilas

Daũgvinas

Daũjotas

Daũkantas

Daũmilė

Deĩmė

Deĩmilas

Dómilas

Dóvaidas

Dóviltė

Drómantas

Džiùgė

Eĩbartė

Eĩdė

Eidẽnis

Eĩdimtas

Eidminà

Eĩdotas

Eidvinà

Eĩgaudė

Eĩgydas

Eĩgmantas

Eĩgminas

Eĩkantas

Eĩkintas

Eĩmanas

Eĩmė

Eiminà

Eimintà

Einỹs

Eisminà

Eĩsminas

Eisrà

Eitarà

Eĩtarė

Eĩtas

Eĩtautė

Eĩtmilė

Eĩtminas

Eĩtvaldas

Eitvydà

Eĩvardas

Eĩvilas

El̃mis

Erdẽnis

Gabė́ta

Gailìmantė

Gaĩvilas

Gãlintas

Gálmantas

Gálminas

Gálvydas

Gálvirdas

Gañtė

Gaudẽnė

Gaũdrimė

Gaũdvilas

Gaũdvinas

Gẽdartas

Gẽdmilė

Gẽdminė

Gẽdmintė

Gẽdmintas

Gẽdrimas

Gẽdrimė

Gẽdvaldas

Gẽdvardas

Gedvydà

Geĩdas

Geĩdė

Geĩsmantė

Geistỹs

Geĩvydas

Gėliū́nė

Gerìmantė

Ger̃tas

Ger̃tautė

Gẽstautas

Gẽtautė

Giedrỹs

Giedrū́na

Gìlmė

Gilvydà

Gìlvydė

Gìlvilė

Gìlvinas

Gìnius

Gindà

Giñdvilė

Gìntis

Gintẽnė

Gintẽnis

Gìntilė

Gir̃das

Girdẽnis

Gir̃dvydas

Gir̃dvilė

Gìrma

Gìrstė

Girstẽnė

Gìrtautas

Gytẽnė

Grožvydà

Gùdrė

Guñdas

Ir̃tautė

Irvydà

Jáutra

Jáutrė

Jógaudas

Jógirdas

Jogundà

Jógundė

Jógundas

Jóstautas

Jótautė

Jótvilas

Jóvaidas

Jovydà

Jóvydė

Jóviltė

Jóviltas

Jóvirdas

Judrà

Juñdilė

Jrius

Kal̃nius

Kañtas

Kañtautas

Kañtrimas

Kãributas

Karigáila

Kãrijotas

Kãstautas

Kę̃stautas

Kiñtautas

Kiñtautė

Kiñtė

Kintẽnis

Klaũsas

Kunõtas

Láimintas

Laũksmė

Laũksmina

Laũksminas

Laũksminė

Laĩmus

Laĩsvius

Laĩsvydė

Liutãvaras

Lýgedas

Mañtvinas

Mantvydà

Manỹs

Mãžrimas

Mažvydà

Mãžvydė

Maĩnotas

Medìlė

Medū́nė

Miglóvaras

Mìlgeidė

Mìlvinas

Milvydà

Mìnga

Mingáila

Mìngas

Mìngaudė

Mìngintė

Mìntartas

Minvydà

Mìnvydė

Mìrta

Narìmantė

Narsùtė

Naũbartas

Nérdingas

Nerìmantė

Nermedà

Nérmedas

Nervydà

Nórgilė

Norìmantas

Nórtė

Norvydà

Nórvydė

Nóvaldas

Nùtautas

Nýkantė

Patrìmpas

Pilė́nas

Prutẽnis

Radvydà

Rãmas

Rãmavydas

Rámvydė

Rimgáila

Rimgaudà

Rìmgaudė

Rìmkantas

Rimtẽnis

Rìndaugas

Rýkantas

Rýkantė

Sángaudas

Santarà

Sántarė

Sántautė

Saũginas

Saugirdà

Saũrimas

Sìntautas

Sìntautė

Skáidris

Skal̃vė

Skal̃vis

Skìnija

Skirgáila

Skìrgaudas

Skìrmas

Skìrtautas

Skómantė

Steĩgvilė

Sýmantas

Šviedrỹs

Šviẽsė

Švitrigáila

Švitrigáilė

Švitrỹs

Taũrantas

Táurė

Taũtas

Tautgáilė

Taũtginė

Taũtminas

Taũtvaldė

Tautvydà

Tar̃vydas

Tìlė

Tìlmantas

Tìlmantė

Tólmantas

Tólmantė

Tolvinà

Tólvinas

Tólvydė

Traidẽnis

Tùlė

Tùlgaudas

Tvìrmantas

Upýna

Vaidẽnė

Vaidminà

Vaigáilė

Vaigintà

Vandẽnė

Vaĩdaugas

Vaĩgintė

Vaĩšvydas

Val̃mantė

Vidgáilė

Vìlas

Vìlgardas

Vilìmantė

Vìlintė

Vìngra

Vìnmantas

Vìrbutas

Virgaudà

Vìrkantas

Vìrvaldas

Visgáilė

Vìsgirdas

Vìskantas

Vìskantė

Vydẽnis

Vydminà

Vygáila

Vygantà

Výdautas

Výdė

Výga

Výgaudė

Výkantė

Výliaudas

Žãdvilė

Žãdvydas

Žãdvydė

Žeimintà

Žeĩmantė

Žìntautas

Žìntautė

Žvainỹs

(vardai, duoti po 1 kartą)

Agluonà

Algedà

Algẽnė

Al̃gintas

Al̃kantas

Al̃kis

Almanà

Al̃minė

Al̃mintė

Al̃muonė

Aluonà

Al̃vė

Al̃vilas

Alvỹs

Alvìtis

Argintà

Ar̃gintė

Arvaidà

Úmantas

Aũdangė

Áugas

Aũgmilė

Aũgvydas

Auksỹs

Aũmantas

Aušvydà

Aũšvydė

Ąžuõlė

Balañdė

Balañdis

Barà

Bãrintas

Barỹs

Bar̃tvilė

Bar̃vydas

Beĩnoras

Ber̃tautas

Ber̃tautė

Béržūna

Birùtis

Býtautas

Bùdvilė

Butgáilė

Bùtvydas

Bùtvilas

Čiõvydas

Dainỹs

Dangìlė

Dargáilė

Dárginas

Dárgis

Dárgvilas

Dargvìlė

Dármantė

Dármintas

Dártautas

Dãrotas

Darvydà

Dárvilas

Dárvilė

Daũbaras

Daũgas

Daugỹs

Daũgiras

Daugirdà

Daũgotas

Daũgvydė

Daũjotė

Daũkantė

Daũmilas

Daũmintas

Daũtarė

Daũtaras

Deĩvilas

Dingáilė

Dìrmantas

Dóvaidė

Dravỹs

Dróvydė

Eĩbaras

Eĩbartas

Eidẽnė

Eĩdimtė

Eĩgaudas

Eĩginas

Eigirdà

Eĩgmantė

Eigminà

Eĩnartė

Eĩskantė

Eĩsvaldė

Eisvydà

Eĩtviltė

Eĩtviltas

Eivỹs

Erdẽnė

Er̃dmantas

Gailẽnė

Gáilintas

Gaĩvė

Galìgintas

Gañdė

Gañtautas

Gañtautė

Gar̃sė

Gaũdė

Gaudìmantė

Gaũdvydė

Gausañtė

Gedáutas

Gedẽnė

Gẽdilė

Gedimìnė

Gedmintà

Gedvinà

Gẽdvinė

Geidùtė

Geĩsmantas

Geĩstarė

Geĩsvydas

Geisvinà

Geĩsvinas

Geĩtautas

Geĩtautė

Gélgaudas

Geñdvilas

Ger̃taras

Ger̃vilė

Gẽstautė

Gẽtautas

Giedrū́nė

Gilmintà

Gilvinà

Giñdas

Gìniotas

Gìniotė

Ginvydà

Gìnvydė

Gìras

Girdẽnė

Gir̃dvydė

Gir̃dvilas

Gìrstautas

Girstùtis

Gìrtautė

Gìrvinas

Gìržadas

Gómantas

Grãžmintė

Grãžvilas

Grìntautas

Gùtautas

Iminà

Ìndrajas

Ir̃vydė

Jaũkantas

Jógilas

Joginà

Jógminas

Jógvilė

Jókintas

Jómilas

Jóskaudė

Jóstautė

Jótvingas

Jótvingė

Jovaidà

Jóvilas

Jovirdà

Juñtautė

Kal̃mantas

Kal̃mintas

Kañtautė

Kañtė

Kañtminė

Kañtvydas

Kañtvilas

Kañtvilė

Kergáila

Kérmantas

Kértautė

Kęsgáilė

Kę̃stė

Kilmintà

Kilnà

Kil̃nė

Kiñtas

Kiñtvilė

Kóviltė

Láiva

Laũksvydas

Leñgvinas

Leĩnartas

Liáudginas

Liáugaudas

Lìngailas

Lìnius

Linvydà

Liutáurė

Lýbartas

Lýgaudė

Lýgmantas

Lýnartas

Mañčius

Mañgaudas

Mangirdà

Mantgirdà

Mañtmilė

Mañvydė

Mẽdvilė

Medū́nas

Mìlgaudė

Milgedà

Milgeidà

Mìlgeidas

Mìlgintas

Mìlotas

Mìlvinė

Mìnalgas

Mìndas

Mìnė

Mìngailas

Mingedà

Mìngintas

Mìntas

Mìnvilas

Mìnvilė

Mùdrė

Mą̃stautas

Nadrùvė

Naũmantas

Naũmintė

Nérdinga

Nẽrė

Nérvilė

Nérvydas

Nirmedà

Nìrmedė

Nórgailas

Nórgedas

Nórmilas

Normintà

Nórmintas

Nórtautė

Nóvilas

Nóviltė

Nýkantas

Rãdvė

Rãdvinė

Rãdvydė

Radỹs

Raivedỹs

Rãmantė

Rãmė

Ramvydà

Rãtautas

Raĩtvilė

Romintà

Sandingà

Sangáilė

Sangedà

Sánginas

Sánrimė

Sìnotas

Sìnotė

Sìrmantas

Sìrmantė

Sìrtautė

Skaidrỹs

Skaũdvilė

Sniẽginė

Svaĩdargas

Sýmantė

Švìtrė

Tarvinà

Taũčius

Taũtgintas

Taũtkantas

Taũtmilas

Taũtvila

Tar̃vilė

Tar̃vinas

Tólminas

Tólminė

Tolvydà

Tùlminas

Váidginas

Váidilas

Váidminė

Vainỹs

Váitvilas

Vaĩgė

Vaĩnorė

Vaĩšviltas

Vìdgaudas

Vìdminė

Víentautas

Viẽštautas

Vilgáila

Vìlgailas

Vìlgaudė

Viligáila

Vìngaudė

Vìntaras

Vìntarė

Vìrgas

Vìrgaudė

Virminà

Vìsalgas

Visgáila

Vìsgaudas

Vìsmilė

Vìsvilė

Vydẽnė

Výgailas

Výgas

Výtartas

Žãdmantas

Žãdmantė

Žadminà

Žilvìtis

Živìlis

Žvaigždìkas

____________________

Apie projektą

Projektas skirtas Lietuvos Respublikos piliečių vardams įvertinti normos aspektu, vardai sukirčiuojami, iš nerekomenduojamų vardų kreipiama į teiktinus, trumpai nusakoma jų kilmė. Duomenų šaltinis – Lietuvos Respublikos gyventojų registras: vardų sąvado pagrindas – 2006 m. pilietybę turėjusių asmenų vardai, toliau pildoma naujagimių vardais (sąvadas ir registras tiesiogiai nesusieti). VLKK iniciatyva vardus nagrinėja Vilniaus universiteto tyrėjai, probleminius klausimus svarsto Kalbos komisijos Vardyno pakomisė. Jus kviečiame pasakoti, kaip gavote vardą, kaip išrinkote savo vaikams, taip pat visas kitas su vardais susijusias istorijas.

Remiantis šios svetainės medžiaga būtina nurodyti svetainės adresą: Lietuvos Respublikos piliečių vardų sąvadas, VLKK. Prieiga internete http://vardai.vlkk.lt. (Žiūrėta [data]). Draudžiama svetainę ar jos dalį susieti su kitais interneto šaltiniais, jei tai sudarytų klaidingą įspūdį dėl svetainės autorystės ar administravimo.