Dažninis rekomenduojamų vardų sąrašas

2018-08-27, Aistė Pangonytė (VLKK)

Dažninis rekomenduojamų vardų sąrašas parengtas iki šiol rekomendaciniu laikomo Kazimiero Kuzavinio ir Bronio Savukyno „Lietuvių vardų kilmės žodyno“ (Vilnius: MELC, 2009) pagrindu, jo antraštinių vardų dažnumą vertinant pagal iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro gautus duomenis (žr. svetainės skyrių „Įdomioji statistika“). Sąrašas rengtas ir svarstytas dalimis: jas parengė prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė, svarstė Vardyno pakomisė ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Plačiau žr.:

Čia skelbiamas jungtinis rekomenduojamų vardų sąrašas – abėcėlės tvarka kartu baltiškos ir svetimos kilmės vardai, nebeskaidant jų grupėmis pagal dažnumą (I dalyje išskirtos keturios dažnumo grupės, II dalyje – dvi). Į dažninį sąrašą pateko 55 % žodyno vardų – tiek jų funkcionuoja ir gali būti priskiriami lietuvių kalbos vardyno branduoliui. 

Primintina, kad į šį sąrašą pateko vardai, kurie specialistų rekomenduojami jau keletą dešimtmečių ir kurie iš tiesų funkcionuoja – tai oficialūs piliečių vardai. Iš žodyno į sąrašą nepateko vardai, kuriais nėra pavadinta žmonių ir itin reti svetimos kilmės vardai (kuriais pavadintų asmenų 1–5); taip pat nepateko kai kurie retesni to paties vardo variantai (tačiau ir nepatekę į sąrašą jie yra teiktini, žr. Neprigiję rekomenduojami vardai).

Piliečių vardų vartosenoje funkcionuoja kur kas daugiau nei minėtame „Lietuvių vardų kilmės žodyne“. Šioje svetainėje jie bus toliau aprašomi: įvertinami, išlinksniuojami, sukirčiuojami, žr. Piliečių vardų sąvadą. Be to, kai kurių vardų galimi keli kirčiavimo variantai, tai irgi galima rasti sąvade, patariama atsiverti konkretaus vardo puslapį.

Šiuo dažniniu rekomendaciniu sąrašu siekta išryškinti lietuvių kalbos vardyno branduolį. Tai iš dalies pavyko, kita vertus, reikėtų daugiau platesnių ir gilesnių tyrimų.

 

Dažninis rekomenduojamų vardų sąrašas 
(baltiškos ir svetimos kilmės vardai pagal abėcėlę)

Abdònas
Adà
Ãdas
Adèlė
Adèlija
Adelinà
Ãdolfa
Ãdolfas
Adolfinà
Ãdolis
Adõmas
Adònis
Adrianà
Agatà
Agãtas
Agatònas
Agluonà
Agnà
Ãgnė
Agnètė
Agniẽtė
Ãgnius
Agotà
Agripinà
Áida
Áidas
Aĩdė
Aĩdis
Aigùstė
Aĩnė
Aĩnis
Aĩrė
Áistė
Áistis
Áivaras
Akvìlė
Akvilinà
Alãnas
Alantà
Ãlantas
Álberta
Álbertas
Albertinà
Albinà
Albìnas
Álda
Áldas
Al̃dė
Al̃dis
Aldonà
Aldõnas
Ãlė
Aleksándra
Aleksándras
Ãleksas
Ãleksė
Alenà
Aletà
Álfa
Álfas
Álfonsa
Álfonsas
Álfreda
Álfredas
Al̃gardas
Algaudà
Al̃gaudas
Al̃gaudė
Al̃gė
Algedà
Al̃gedas
Algẽnė
Algimantà
Algìmantas
Algìmantė
Alginà
Al̃ginas
Algintà
Al̃gintas
Al̃gintė
Algirdà
Al̃girdas
Al̃girdė
Al̃gis
Algminà
Al̃gminas
Alìcija
Alinà
Aliòdija
Ãlis
Alisà
Ãlius
Al̃kantas
Al̃kis
Álma
Almanà
Al̃manas
Al̃manė
Almantà
Al̃mantas
Al̃mantė
Álmas
Al̃mė
Al̃milė
Alminà
Al̃minas
Al̃minė
Almintà
Al̃mintas
Al̃mintė
Al̃mis
Almyrà
Almonà
Al̃monas
Almõnė
Al̃muonė
Alnà
Aloyzà
Aloy͂zas
Al̃tautas
Aluonà
Álva
Al̃vė
Alvydà
Al̃vydas
Al̃vydė
Al̃vilas
Al̃vilė
Alvinà
Álvinas
Alvyrà
Al̃vis
Alvỹs
Alvità
Alvìtas
Alvìtė
Alvìtis
Amãlija
Amánda
Amándas
Ambrazie͂jus
Amèlija
Anastãzas
Anastãzija
Añdrė
Andrė́ja
Andriẽjus
Añdrius
Ãnė
Anèlė
Anetà
Ángelas
Angèlė
Anicetà
Anicètas
Antãnas
Antãnė
Antaninà
Antònija
Antònijus
Anùpras
Anzelmà
Anzel͂mas
Apolinãras
Apolinãrija
Apolinãrijus
Apolònija
Apolònijus
Ãras
Ar̃butas
Arė́jas
Ar̃gaudas
Argintà
Ar̃gintas
Ar̃gintė
Ãrijus
Arìmantas
Arìmantė
Aristìdas
Arkãdijus
Ármanas
Ármandas
Ar̃mantas
Ar̃mantė
Arminà
Ar̃minas
Ar̃minė
Armintà
Ar̃mintas
Ar̃mintė
Árnas
Árnoldas
Ar̃tautas
Ar̃tautė
Ártūras
Arū́nas
Arū́nė
Arvaidà
Ar̃vaidas
Ar̃vaidė
Ar̃valdas
Arvydà
Ar̃vydas
Ar̃vydė
Ar̃vilas
Ar̃vilė
Ar̃vis
Ar̃vystas
Astà
Astèrijus
Ãstijus
Astrà
Astridà
Úmantas
Atė́nė
Aũdangas
Aũdangė
Audingà
Aũdingas
Áudra
Aũdrė
Audrỹs
Aũdrius
Audrõnė
Audrõnis
Audrõnius
Audrū́nas
Audrū́nė
Aũgantas
Áugas
Aũgė
Augẽnė
Augẽnis
Aũgis
Aũgius
Aũgmantas
Aũgmantė
Aũgmilė
Augminà
Aũgminas
Augū́nas
Augustà
Augùstas
Augùstė
Augustinà
Augustìnas
Augùtė
Augùtis
Aũgvydas
Aũgvilė
Aũksė
Auksỹs
Aũksius
Auksuõlė
Aũmantas
Áura
Aurė́ja
Aurèlija
Aurèlijus
Aũrimas
Aũrimė
Aũris
Aurỹs
Aũrius
Áusta
Aũstė
Austė́ja
Aušrà
Aũšrė
Aušrìnė
Aušrỹs
Aũšrius
Aušvydà
Aũšvydas
Aũšvydė
Ą́žuolas
Ąžuõlė
Ąžuõlis
Balañdė
Balañdis
Baly͂s
Baltramiẽjus
Bangà
Banguõlė
Banguõlis
Barà
Barborà
Bãrė
Bãrintas
Barỹs
Bártas
Bar̃tautas
Bar̃tautė
Bártė
Bartẽnis
Bar̃tvilė
Bar̃vydas
Bazìlė
Beatà
Beatrìčė
Beĩnoras
Benãdas
Bènas
Bènė
Benediktà
Benedìktas
Benignà
Benità
Benìtas
Bènius
Benjamìnas
Benonà
Benònas
Bernadetà
Bernárda
Bernárdas
Bernardinà
Bertà, Bèrta
Ber̃tautas
Ber̃tautė
Ber̃toldas, Bèrtoldas
Béržas
Béržūna
Bìrmantas
Birùtė
Birùtis
Býtautas
Býtautė
Bìtė
Blažie͂jus
Boleslãvas
Bolèslovas
Bòlius
Bonaventū͂ras
Bonifãcas
Brigità
Brònė
Bronislavà
Bronìslavas
Bronìslova
Bronìslovas
Brònius
Brunònas
Bùdvydas
Bùdvilė
Bùtautas
Butgáilė
Bùtvydas
Bùtvilas
Cecìlija
Celestinà
Celestìnas
Celinà
Cezarà
Cezãrija
Cezãrijus
Cèzaris
Čèsė
Čèsius
Čèslova
Čèslovas
Čiõvydas
Dagmarà
Dãgnė
Dainà
Daĩnė
Dainỹs
Daĩnius
Dainóra
Dainóras
Dáiva
Daività
Dãlė
Dalià
Dãlija
Dãlius
Damijõnas
Danà
Dãnas
Dãnė
Dángė
Dangerùtė
Dangerùtis
Dangìlė
Dangirà
Dangìras
Dangirùtė
Dangirùtis
Dángis
Dañgius
Danguõlė
Danguõlis
Dangùtė
Daniẽlė
Daniẽlius
Dãnius
Danùtė
Daratà
Dãrė
Dargáilė
Dárgaudas
Dárgilė
Dárginas
Dárgirė
Dárgiris
Dárgis
Dárgvilas
Dargvìlė
Dãrija
Dãrijus
Dãrius
Dármantas
Dármantė
Dármintas
Dãrotas
Dártautas
Darùtė
Darùtis
Darvydà
Dárvydas
Dárvilas
Dárvilė
Daũbaras
Daugáilė
Daũgantas
Daũgardas
Daũgas
Daũgilas
Daũgilė
Daũgintas
Daũgiras
Daugirdà
Daũgirdas
Daugỹs
Daũgmantas
Daũgotas
Daũgvydas
Daũgvydė
Daũgvilas
Daũgvilė
Daũgvinas
Daũjotas
Daũjotė
Daũkantas
Daũkantė
Daũmantas
Daũmantė
Daũmilas
Daũmilė
Daũmintas
Daũtaras
Daũtarė
Daũtartas
Deborà
Deĩmantas
Deĩmantė
Deĩmas
Deĩmė
Deimenà
Deĩmilas
Deĩmilė
Deĩvilas
Deĩvilė
Deny͂s
Dianà
Dignà
Dingáilė
Dionìzas
Diony͂zas
Dìrmantas
Dóbilas
Dóbilė
Doloresà
Domà
Dómantas
Dómantė
Dómas
Dómė
Domicèlė
Domicė͂lė
Dómilas
Dómilė
Dominykà
Dominy͂kas
Domininkà
Dominiñkas
Donálda
Donáldas
Donárdas
Dònas
Donatà
Donãtas
Dònė
Dorà
Dorotė́ja
Dóvaidas
Dóvaidė
Dóvainė
Dóvaldas
Dóvaldė
Dóvas
Dóvė
Dóvydas
Dóvilas
Dóvilė
Dóviltas
Dóviltė
Drą̃sius
Drąsùtė
Drąsùtis
Dravỹs
Drómantas
Dróvydė
Dzìdas
Dzìdorius
Džiugà
Džiùgas
Džiùgė
Džiùgilė
Džiugintà
Džiùgintas
Edà
Èdas
Èdgaras
Èdgardas
Edità
Edmà
Èdmas
Èdmundas
Eduárda
Eduárdas
Èdvardas
Edvinà
Èdvinas
Egìdija
Egìdijus
E͂glė
Ègmontas
Eĩbaras
Eĩbartas
Eĩbartė
Eĩdas
Eĩdė
Eidẽnė
Eidẽnis
Eĩdimtas
Eĩdimtė
Eĩdintas
Eĩdmantas
Eĩdmantė
Eidminà
Eĩdminas
Eĩdotas
Eĩdvydas
Eĩdvilas
Eĩdvilė
Eidvinà
Eĩdvinas
Eĩgantas
Eĩgaudas
Eĩgaudė
Eĩgydas
Eĩgilė
Eĩginas
Eigintà
Eĩgintas
Eĩgintė
Eigirdà
Eĩgirdas
Eĩgirdė
Eĩgmantas
Eĩgmantė
Eigminà
Eĩgminas
Eĩkantas
Eĩkintas
Eĩmanas
Eĩmantas
Eĩmantė
Eĩmas
Eĩmė
Eĩmilė
Eiminà
Eĩminas
Eimintà
Eĩmintas
Eimùtė
Eimùtis
Eĩnartas
Eĩnartė
Einỹs
Einorà
Eĩnoras
Eĩrimas
Eĩrimė
Eĩskantė
Eĩsmantas
Eĩsmantė
Eisminà
Eĩsminas
Eisrà
Eĩsvaldė
Eisvydà
Eĩsvydas
Eĩsvydė
Eisvinà
Eĩsvinas
Eitarà
Eĩtaras
Eĩtarė
Eĩtas
Eĩtautas
Eĩtautė
Eĩtmilė
Eĩtminas
Eĩtvaldas
Eitvydà
Eĩtvydas
Eĩtvydė
Eĩtvilas
Eĩtvilė
Eĩtviltas
Eĩtviltė
Eĩvardas
Eĩvas
Eĩvė
Eivydà
Eĩvydas
Eĩvydė
Eĩvilas
Eĩvilė
Eivinà
Eĩvinas
Eivỹs
Elãdas
Èlė
Elenà
Eleonorà
Elfridà
Elìdija
Elìdijus
Elìgija
Elìgijus
Elìjas
Elizà
Elizie͂jus
Elmà, Èlma
Èlmaras
Elmyrà
El̃mis
Elonà
Elvà, Èlva
Elvinà
El̃vinas, Èlvinas
Elvyrà
Elvy͂ras
Elzbietà
El͂zė
Elžbietà
Emà
Emanuèlė
Emanuèlis
Emerità
Emìlė
Emìlija
Emilijõnas
Emìlijus
Emìlis
Eñrika
Eñrikas
Er̃das
Erdẽnė
Erdẽnis
Er̃dmantas
Er̃dvilas
Er̃dvilė
Èrika
Èrikas
Erlándas
Ernà, Èrna
Ernestà
Ernèstas
Ernestinà
Èrta
Er̃vinas, Èrvinas
Estelà
Esterà
Ètmė
Eufèmija
Eufrozinà
Eugènė
Eugènija
Eugènijus
Eulãlija
Eustãchijus
Èvalda
Èvaldas
Evarìstas
Evelinà
Everìstas
Fãbija
Fabijõnas
Fãbijus
Fáusta
Fáustas
Faustinà
Faustìnas
Fèlė
Felìcija
Felicijõnas
Felicità
Fèliksas
Ferdinándas
Fernánda
Fernándas
Fidà
Fidèlis
Fìlė
Filìbertas
Filomenà
Florà
Florentinà
Florijõnas
Fortūnatà
Fridà
Frìdas
Fridèrika
Frìdrikas
Fulgeñtas
Gabė́ta
Gabijà
Gabriẽlė
Gabriẽlius
Gáila
Gaĩlė
Gailẽnė
Gailìmantas
Gailìmantė
Gáilintas
Gaĩlius
Gailùtė
Gailùtis
Gáiva
Gaĩvė
Gaĩvilas
Gaĩvilė
Gajà
Galià
Galìgintas
Gãlintas
Gãlius
Gálmantas
Gálminas
Gálvydas
Gálvirdas
Gañdė
Gañtas
Gañtautas
Gañtautė
Gañtė
Gar̃sė
Gãsparas
Gaũdas
Gaũdė
Gaudeñcija
Gaudẽnė
Gaudẽnis
Gaudentà
Gaudeñtas
Gaũdilė
Gaudìmantė
Gaũdrė
Gaũdrimas
Gaũdrimė
Gaũdrius
Gaũdvydas
Gaũdvydė
Gaũdvilas
Gaũdvilė
Gaũdvinas
Gausañtė
Gẽdartas
Gẽdas
Gedáutas
Gedẽnė
Gẽdgaudas
Gẽdilė
Gedimìnas
Gedimìnė
Gẽdmantas
Gẽdmantė
Gẽdmas
Gẽdmilė
Gedminà
Gẽdminas
Gẽdminė
Gedmintà
Gẽdmintas
Gẽdmintė
Gẽdrimas
Gẽdrimė
Gedùtė
Gedùtis
Gẽdvaldas
Gẽdvardas
Gedvydà
Gẽdvydas
Gẽdvydė
Gedvygà
Gẽdvilas
Gẽdvilė
Gedvinà
Gẽdvinas
Gẽdvinė
Geĩdas
Geĩdė
Geidùtė
Geĩdvilė
Geĩsmantas
Geĩsmantė
Geĩstarė
Geĩstautas
Geĩstautė
Geĩstė
Geistỹs
Geĩsvydas
Geisvinà
Geĩsvinas
Geĩtautas
Geĩtautė
Geĩvydas
Gėlė͂
Gélgaudas
Gėliū́nė
Gelminà
Gélminas
Gélminė
Gemà
Geñdrė
Geñdrius
Gendrùtė
Gendrùtis
Geñdvilas
Geñdvilė
Gènė
Gènius
Genováitė
Geráldas
Gerárdas
Gerdà, Gèrda
Gerìmantas
Gerìmantė
Gerlìnda
Ger̃mantas
Ger̃mantė
Germinà
Ger̃minas
Gertà, Gèrta
Ger̃taras
Ger̃tas
Ger̃tautas
Ger̃tautė
Gertrūdà
Gerùtė
Gerùtis
Ger̃vydas
Ger̃vilė
Gẽstautas
Gẽstautė
Gẽtautas
Gẽtautė
Giedrà
Giẽdrė
Giedrỹs
Giẽdrius
Giedrū́na
Giedrū́nė
Giedrùtė
Giedrùtis
Gilánda
Gìlbertas
Gìlda
Gìldas
Gìlma
Gìlmė
Gilminà
Gilmintà
Gìlmintas
Gìlmintė
Gilvydà
Gìlvydas
Gìlvydė
Gìlvilė
Gilvinà
Gìlvinas
Ginà
Gìnas
Gindà
Giñdas
Giñdvilė
Gìniotas
Gìniotė
Gìnius
Gìnta
Gintarà
Gìntaras
Gìntarė
Gìntas
Gìntautas
Gìntautė
Gìntė
Gintẽnė
Gintẽnis
Gìntilė
Gìntis
Gìntvilas
Gìntvilė
Ginvydà
Gìnvydas
Gìnvydė
Gìnvilė
Gìras
Gir̃das
Girdẽnė
Girdẽnis
Girdùtė
Girdùtis
Gir̃dvydas
Gir̃dvydė
Gir̃dvilas
Gir̃dvilė
Girė́nas
Gìrius
Gìrma
Gìrmantas
Gìrmantė
Gìrstautas
Gìrstautė
Gìrstė
Girstẽnė
Girstùtis
Gìrtautas
Gìrtautė
Gìrvydas
Gìrvinas
Gìržadas
Gità
Gýtautas
Gýtautė
Gýtė
Gytẽnė
Gytẽnis
Gýtis
Godà
Gómantas
Gótautas
Gótautė
Gòtfridas
Grãcija
Gracijõnas
Grãcijus
Grãcius
Grãsė
Grasìlda
Gratà
Grãtas
Gražinà
Grãžmintė
Gražvydà
Grãžvydas
Grãžvydė
Grãžvilas
Grãžvilė
Gretà
Grė́ta
Grė́tė
Grigãlius
Grìgas
Grìntautas
Grýtė
Grožvydà
Gùdrė
Gùnaras
Gùnda
Guñdas
Guñdė
Gúoda
Gúostė
Gùstas
Gùstautas
Gùstautė
Gùstavas
Gùstė
Gustinà
Gùtautas
Gvìdas
Gvidònas
Hãroldas
Hèktoras
Hèlė
Helgà, Hèlga
Hel̃mutas, Hèlmutas
Henrietà
Heñrika
Heñrikas
Heñris
Her̃bertas, Hèrbertas
Her͂kus
Her̃manas, Hèrmanas
Her͂mis
Hìlda
Hiliãras
Honoratà
Hùbertas
Idà
Idãlija
Ievà
Ignãcas
Ignãcijus
Ìgnas
Ìgnė
Ignõtas
Ildefònsas
Iliuminatà
Ìlma
Ilmenà
Ilonà
Il͂zė
Ìmantas
Ìmantė
Iminà
Ìminas
Inà
Indrajà
Ìndrajas
Ìndrė
Inesà
Ìnga
Ingebòrga
Ingridà
Ìngvaras
Inoceñtas
Ipolìtas
Irà
Irenà
Irenė͂jus
Ìrma
Ir̃mantas
Ir̃mantė
Ìrmgarda
Irminà
Ìrta
Ir̃tautas
Ir̃tautė
Irvydà
Ir̃vydas
Ir̃vydė
Ivà
Ìvas
Ivetà
Ivonà
Izabèlė
Izaõkas
Izìdora
Izìdorius
Izòlda
Jacìnta
Jadvygà
Jãdzė
Jãnė
Janinà
Januãras
Jãras
Jaũkantas
Jaũnė
Jaũnius
Jaunùtė
Jaunùtis
Jáutra
Jáutrė
Jerònimas
Joanà
Jogáila
Jogáilė
Jógaudas
Jógilas
Jógilė
Joginà
Jogintà
Jógintas
Jógintė
Jógirdas
Jógminas
Jogundà
Jógundas
Jógundė
Jógvilė
Jókimas
Jókintas
Jokū͂bas
Jolánta
Jòlė
Jolità
Jómantas
Jómantė
Jómilas
Jómilė
Jõnas
Jõnė
Jõrė
Jõrigė
Jõrigis
Jorìlė
Jõris
Jorū́nas
Jorū́nė
Jóskaudė
Jóstautas
Jóstautė
Jósvydas
Jótautas
Jótautė
Jótvilas
Jótvilė
Jótvingas
Jótvingė
Jovaidà
Jóvaidas
Jóvaidė
Jóvaldas
Jõvaras
Jovydà
Jóvydas
Jóvydė
Jóvilas
Jóvilė
Jóviltas
Jóviltė
Jovirdà
Jóvirdas
Jovità
Jovìtas
Judità
Judrà
Jùdrė
Jùlė
Jùlija
Julijonà
Julijõnas
Jùlijus
Julità
Jùlius
Juñdilė
Juñtautė
Juõzapa
Juõzapas
Juozapatà
Juozapãtas
Juozapinà
Juozapotà
Juõzas
Jū́ra
Jùras
Jū́ras
Jūrãtė
Jùrga
Jurginà
Jùrgis
Jurgità
Jū͂ris
Jū͂rius
Justà
Jùstas
Jùstė
Justinà
Justìnas
Jutà
Juveñcijus
Juventà
Juveñtas
Jùzė
Juzefà
Kajetõnas
Kãjus
Kalìkstas
Kal̃mantas
Kal̃mintas
Kal̃nius
Kamìlė
Kamìlis
Kañtas
Kañtautas
Kañtautė
Kañtė
Kañtminė
Kañtrimas
Kañtvydas
Kañtvilas
Kañtvilė
Kãributas
Karigáila
Karigáilė
Kãrijotas
Karinà
Karmelà
Kãrolė
Karolinà
Kãrolis
Kãsparas
Kãstas
Kãstautas
Kãstė
Kastýtis
Katarinà
Kãtrė
Katrynà
Kãzė
Kazìmiera
Kazìmieras
Kazy͂s
Kergáila
Kérmantas
Ker̃nius
Kértautė
Kęsgáilė
Kęsminà
Kę̃stas
Kę̃stautas
Kę̃stė
Kęstùtė
Kęstùtis
Kilmintà
Kilnà
Kil̃nė
Kiñtas
Kiñtautas
Kiñtautė
Kiñtė
Kintẽnis
Kiñtvilė
Kìpras
Kiprijõnas
Kirìlas
Klarà
Kláudija
Kláudijus
Klaũsas
Klemà
Klẽmas
Klèmensas
Klementinà
Kleopà
Kleòpas
Kleopatrà
Klotìlda
Koletà
Kònradas
Konstáncija
Konstántas
Konstantinà
Konstantìnas
Kornèlija
Kornèlijus
Kòstas
Kòstė
Kotrynà
Kóvaldas
Kóviltė
Kòzmas
Krìstė
Kristijonà
Kristijõnas
Kristinà
Kristìnas
Krìstis
Krìstupas
Krizántas
Ksaverà
Ksavèras
Ksavèrija
Kunigùnda
Kunõtas
Láima
Laĩmantas
Láimas
Láimė
Laimintà
Láimintas
Láimis
Láimona
Láimonas
Laĩmus
Laimùtė
Laimùtis
Láisva
Laĩsvė
Laisvydà
Laĩsvydas
Laĩsvydė
Laĩsvis
Laĩsvius
Laisvū́nas
Laisvū́nė
Laisvùtė
Laisvùtis
Láiva
Laũksmė
Laũksmina
Laũksminas
Laũksminė
Laũksvydas
Láura
Láuras
Laureñcija
Laureñtas
Laurynà
Laury͂nas
Leándras
Leĩnartas
Lė́ja
Lelijà
Lė́nė
Leñgvinas
Leokãdija
Leonà
Leonárda
Leonárdas
Le͂onas
Leòncija
Le͂onė
Leonidà
Leonìdas
Leònija
Leonìlė
Leonorà
Leontinà
Leopòlda
Leopòldas
Letà
Lètas
Letìcija
Levà
Le͂vas
Liáuda
Liáudginas
Liáugaudas
Lýbartas
Lìbertas
Lìdija
Líepa
Lýgaudas
Lýgaudė
Lýgedas
Lìgija
Ligità
Ligìtas
Lýgmantas
Lijanà
Lìlė
Lìlija
Lilijanà
Lýmantas
Lýmantė
Linà
Lýnartas
Lìnas
Lìnė
Lìngailas
Lingáilė
Lìnius
Linvydà
Lìnvydas
Liònė
Liòngina
Liònginas
Liùbartas
Liùcė
Liùcija
Liucijõnas
Liùcijus
Liucìlė
Liucinà
Liudà
Liùdas
Liùdvika
Liùdvikas
Liudvinà
Liutáuras
Liutáurė
Liutãvaras
Liùtgarda
Livetà
Lìvija
Lìvijus
Lizà
Lolità
Lorà
Loretà
Lùcija
Luizà
Lùkas
Lukrècija
Lukrècijus
Magdalenà
Mãgdė
Maĩnotas
Majà
Mãksas
Mãksimas
Maksimilijõnas
Malvinà
Mãmerta
Mãmertas
Mamertinà
Mañčius
Mãnė
Mánfredas
Mañgaudas
Mangirdà
Mañgirdas
Manỹs
Mãnius
Mañtas
Mañtautas
Mañtautė
Mañtė
Mantgirdà
Mañtgirdas
Mañtmilė
Mañtrimas
Mantvydà
Mañtvydas
Mañtvydė
Mañtvilas
Mañtvilė
Mañtvinas
Mañvydas
Mañvydė
Mar͂cė
Marcèlė
Marcelinà
Marcelìnas
Marcèlius
Marcijonà
Marcijõnas
Mãrė
Margarità
Márgiris
Marijà
Marijonà
Marijõnas
Mãrijus
Marinà
Marìnas
Marýtė
Mãrius
Márta
Martynà
Marty͂nas
Mą̃stautas
Mãtas
Matìlda
Mãžrimas
Mažvydà
Mãžvydas
Mãžvydė
Mãžvilė
Mečy͂s
Mečìslavas
Mečìslovas
Medà
Medárdas
Mẽdas
Mẽdė
Medeinà
Medeĩnė
Medìlė
Medū́nas
Medū́nė
Mẽdvilė
Méilė
Melãnija
Melãnijus
Mèlė
Melità
Merkỹs
Merū́nas
Merū́nė
Mėtà
Michalinà
Mìglė
Miglóvaras
Mikalinà
Mikalõjus
Mìkas
Mýkolas
Mýkolė
Mìlda
Mìlė
Mìlgaudas
Mìlgaudė
Milgedà
Mìlgedas
Milgeidà
Mìlgeidas
Mìlgeidė
Milgintà
Mìlgintas
Mìlgintė
Mìlius
Mìlmantė
Mìlotas
Milvydà
Mìlvydas
Mìlvydė
Mìlvinas
Mìlvinė
Mìnalgas
Mìnas
Mìndas
Mìndaugas
Mìndaugė
Mìnė
Mìnga
Mingáila
Mìngailas
Mingáilė
Mìngas
Mìngaudas
Mìngaudė
Mingedà
Mìngintas
Mìngintė
Mìnija
Mìnius
Mintarà
Mìntaras
Mìntarė
Mìntartas
Mìntas
Mìntautas
Mìntautė
Mìntė
Minvydà
Mìnvydas
Mìnvydė
Mìnvilas
Mìnvilė
Mìrga
Mìrta
Modestà
Modèstas
Mònika
Mõrkus
Mortà
Motie͂jus
Mùdrė
Nadrùvė
Nãglis
Napaly͂s
Napoleònas
Narcìzas
Narìmantas
Narìmantė
Narsùtė
Narsùtis
Nárvydas
Nastãzija
Nãstė
Natãlė
Natãlija
Nãtas
Naũbartas
Naũmantas
Naũmintė
Neĩmantas
Neĩmantė
Nèlė
Nèlius
Nemirà
Nẽmunas
Nérdinga
Nérdingas
Nẽrė
Nẽrija
Nèrijus
Nerìlė
Nerìmantas
Nerìmantė
Neringà
Nerità
Nẽrius
Nermedà
Nérmedas
Nerùtė
Nervydà
Nérvydas
Nérvilė
Nidà
Nijõlė
Nikándras
Nýkantas
Nýkantė
Nìkas
Nikìforas
Nikodèmas
Ninà
Nirmedà
Nìrmedė
Nõjus
Nómeda
Nómedas
Nonà
Norà
Nòrberta
Nòrbertas
Nórgailas
Norgáilė
Nórgedas
Nórgilė
Norìmantas
Nórmantas
Nórmantė
Nórmilas
Normintà
Nórmintas
Nórtas
Nórtautas
Nórtautė
Nórtė
Norvydà
Nórvydas
Nórvydė
Nórvilas
Nórvilė
Nóvaldas
Nóvydas
Nóvilas
Novìlė
Nóviltė
Nùtautas
Odetà
Odìlija
Ofèlija
Oktãvija
Oktãvijus
Olìmpija
Olìvija
Onà
Orèstas
Orintà
Õrintas
Òskaras
Òsmundas
Òsvaldas
Otìlija
Otònas
Ovìdijus
Pajáuta
Pálma
Palmirà
Palmyrà
Pamelà
Paskãlis
Patrìcija
Patrìcijus
Pãtrikas
Patrìmpas
Paũlė
Paulinà
Paulìnas
Paũlius
Pelãgija
Pe͂tras
Pe͂trė
Petrõnė
Petronèlė
Petronė͂lė
Pìjus
Pilė́nas
Pily͂pas
Placidà
Placìdas
Pòlė
Polikárpas
Polinà
Pòlis
Póvilas
Praksedà
Prãnas
Pranciškà
Prancìškus
Prãnė
Primà
Prìmas
Prutẽnis
Pulchèrija
Pùtinas
Radỹs
Rãdminas
Rãdvė
Radvydà
Rãdvydas
Rãdvydė
Rãdvilas
Rãdvilė
Rãdvinė
Rafaèlė
Raĩgardas
Raimònda
Raimòndas
Ráimunda
Ráimundas
Ráinoldas
Raĩtvilė
Raivedỹs
Rakèlė
Rálfas
Ramà
Rãmantas
Rãmantė
Rãmas
Rãmavydas
Rãmė
Ramìnta
Ramìntas
Ramójus
Ramonà
Ramõnas
Ramū́nas
Ramùnė
Ramū́nė
Ramùtė
Ramùtis
Ramvydà
Rámvydas
Rámvydė
Rãpolas
Rasà
Rasuõlė
Rãtautas
Redà
Rėdà
Rèdas
Regìmanta
Regìmantas
Reginà
Regináldas
Remìgija
Remìgijus
Renálda
Renáldas
Renatà
Renãtas
Rènė
Rènius
Rìčardas
Rigòbertas
Rìkantas
Rýkantas
Rìkantė
Rýkantė
Rìkardas
Rimà
Rìmantas
Rìmantė
Rìmas
Rìmbertas
Rìmdaugas
Rimgáila
Rimgáilė
Rimgaudà
Rìmgaudas
Rìmgaudė
Rìmkantas
Rìmtas
Rìmtautas
Rìmtautė
Rìmtė
Rimtẽnis
Rimvydà
Rìmvydas
Rìmvydė
Rìmvilė
Rìndaugas
Ringáilė
Rìngaudas
Rità
Rỹtė
Rỹtis
Ròberta
Ròbertas
Ròdrigas
Rõkas
Rolánda
Rolándas
Romà
Romanà
Ròmanas
Ròmas
Romintà
Romuálda
Romuáldas
Rosità
Ròsvaldas
Rosvità
Rozãlija
Rõžė
Rùdolfas
Rùfas
Rufinà
Rugìlė
Rùpertas
Rùsnė
Rūtà
Rūtẽnis
Rūtìlė
Sabinà
Sabìnas
Sãkalas
Sãlė
Saliãmonas
Saliõmė
Saliomė́ja
Salomė́ja
Sálva
Sálvas
Sálvija
Sálvijus
Salvìnija
Samuèlis
Sandingà
Sándra
Sandrinà
Sangáilė
Sángaudas
Sangedà
Sángedas
Sánginas
Sángirdas
Sánrimė
Santarà
Sántaras
Sántarė
Sántautas
Sántautė
Saũginas
Saugirdà
Saũgirdas
Sáulė
Saulenà
Saulẽnė
Saulẽnis
Saũlius
Saũrimas
Sebastijõnas
Selmà, Sèlma
Sel̃mas, Sèlmas
Serafimà
Serapìnas
Serenà
Ser̃gijus, Sèrgijus
Severà
Sevèras
Sevèrija
Severinà
Severìnas
Sibìlė
Sidonà
Sigà
Sìgis
Sigità
Sigìtas
Sigizmùndas
Sigridà
Sigùtė
Sigùtis
Sìkstas
Sìlva
Sìlvas
Silvèrija
Silvèrijus
Silvestrà
Silve͂stras
Sìlvija
Sìlvijus
Simà
Sýmantas
Sýmantė
Sìmas
Simeònas
Simonà
Sìmonas
Sìnotas
Sìnotė
Sìntautas
Sìntautė
Sìrmantas
Sìrmantė
Sìrtautė
Sìrvydas
Skaĩdrė
Skáidris
Skaidrỹs
Skaĩdrius
Skáistė
Skáistis
Skal̃vė
Skal̃vis
Skaũdvilė
Skìnija
Skirgáila
Skirgáilė
Skìrgaudas
Skìrma
Skìrmantas
Skìrmantė
Skìrmas
Skìrtautas
Skolãstika
Skómantas
Skómantė
Sniegà
Sniẽgė
Sniẽgena
Sniẽginė
Snieguõlė
Sòfija
Solveigà
Soterà
Sotèras
Stanislavà
Stanìslavas
Stanìslova
Stanìslovas
Stãsė
Stasy͂s
Stefà
Stefãnija
Steĩgvilė
Stelà
Ste͂pas
Ste͂ponas
Sulamità
Svaĩdargas
Svaĩgedas
Svajà
Svajõnė
Svajū́nas
Svajū́nė
Šarū́nas
Šarū́nė
Šviedrỹs
Šviẽsė
Šviesuõlė
Švìtrė
Švitrigáila
Švitrigáilė
Švitrỹs
Tãdas
Tamarà
Tãnė
Tar̃vydas
Tar̃vilas
Tar̃vilė
Tarvinà
Tar̃vinas
Taũčius
Taũrantas
Taũras
Táurė
Taũrius
Taũtas
Taũtė
Tautgáilė
Taũtginas
Taũtginė
Taũtgintas
Taũtgirdas
Taũtkantas
Taũtmilas
Taũtmilė
Taũtminas
Taũtrimas
Taũtvaldas
Taũtvaldė
Tautvydà
Taũtvydas
Taũtvydė
Taũtvila
Taũtvilas
Taũtvilė
Tautvìlis
Teisùtė
Teisùtis
Te͂klė
Telesfòras
Teodorà
Teodòras
Teodòzija
Teofìlė
Teofìlija
Teofìlis
Teofìlius
Terèsė
Tìlė
Tìlius
Tìlmantas
Tìlmantė
Tìmas
Tìmonas
Timotie͂jus
Tìtas
Tólmantas
Tólmantė
Tólminas
Tólminė
Tólvaldas
Tolvydà
Tólvydas
Tólvydė
Tolvinà
Tólvinas
Tomà
Tòmas
Tònė
Tònis
Traidẽnis
Tùlė
Tùlgaudas
Tùlminas
Tùmas
Tvìrmantas
Ūdrỹs
Ùgnė
Ùgnius
Ūlà
Ùlė
Ulijonà
Ùlrika
Undìnė
Ùnė
Úosis
Upýna
Uršùlė
Ùrtė
Vãcė
Vacy͂s
Vãcius
Vãclas
Vaclavà
Vãclavas
Vãclova
Vãclovas
Váida
Váidas
Vaĩdaugas
Vaidẽnė
Vaidẽnis
Vaidevùtis
Váidginas
Váidilas
Váidilė
Vaidilùtė
Váidmantas
Vaidminà
Váidminas
Váidminė
Váidota
Váidotas
Váidotė
Vaidùtis
Váidvilė
Vaigà
Vaigáilė
Vaĩgaudas
Vaĩgė
Vaigintà
Vaĩgintas
Vaĩgintė
Vaĩnė
Vainỹs
Vaĩnius
Vainorà
Vaĩnoras
Vaĩnorė
Vaĩnotas
Vaĩšvydas
Vaĩšviltas
Vaitie͂kus
Váitvilas
Váiva
Vaĩžgantas
Vakãrė
Vakãris
Válda
Váldas
Val̃dė
Valdemãras
Valdìmantas
Valdõnė
Vãlė
Vãlentas
Valentinà
Valentìnas
Valèras
Valèrija
Valerijõnas
Valèrijus
Valià
Valỹs
Vãlius
Val̃mantas
Val̃mantė
Válteris
Vánda
Vandalìnas
Vandẽnė
Vasãrė
Vasãris
Vélta
Venà
Venántas
Veneránda
Ventà
Verà
Verenà
Verònika
Vestà
Vestinà
Vidà
Výda
Vìdas
Výdas
Výdautas
Výdė
Vydẽnė
Vydẽnis
Vidgáilė
Vìdgaudas
Vidìmantas
Vìdmantas
Výdmantas
Vìdmantė
Výdmantė
Vidminà
Vydminà
Vìdminas
Výdminas
Vìdminė
Vydū́nas
Vidùtis
Víentautas
Viẽštautas
Výga
Vygáila
Výgailas
Vygáilė
Výgandas
Výgantas
Vygantà
Výgantė
Výgas
Výgaudas
Výgaudė
Vygintà
Výgintas
Výgintė
Výgirdas
Vìgmantas
Vijõlė
Výkantas
Výkantė
Vykintà
Výkintas
Výkintė
Vìktas
Vìktė
Vìktoras
Viktòrija
Viktorìnas
Vìlas
Vìlė
Vilgáila
Vìlgailas
Vilgáilė
Vìlgardas
Vìlgaudas
Vìlgaudė
Vìlgirdas
Vìlhelma
Vìlhelmas
Vilhelminà
Výliaudas
Viligáila
Vìlija
Vilìmantas
Vilìmantė
Vìlimas
Vilintà
Vìlintas
Vìlintė
Vìlius
Vìlma
Vìlmantas
Vìlmantė
Vil̃nė
Vìlnius
Vìltautas
Vìltautė
Vìltė
Viltẽnė
Viltẽnis
Viñcas
Viñcė
Vincentà
Vinceñtas
Vincentinà
Vingáilė
Vìngaudas
Vìngaudė
Vìngra
Vìnmantas
Vìntaras
Vìntarė
Viòlė
Violetà
Vìrbutas
Vìrga
Virgáilė
Vìrgas
Virgaudà
Vìrgaudas
Vìrgaudė
Virgìlija
Virgìlijus
Virgìnija
Virgìnijus
Vìrgis
Vìrkantas
Vìrmantas
Vìrmantė
Virminà
Vìrvaldas
Vìsalgas
Visgáila
Visgáilė
Vìsgaudas
Vìsgirdas
Vìskantas
Vìskantė
Vìsmantas
Vìsmantė
Vìsmilė
Vìsvaldas
Vìsvydas
Vìsvilė
Vità
Výta
Vitãlė
Vitãlija
Vitãlis
Vitãlius
Výtaras
Výtarė
Výtartas
Vìtas
Výtas
Výtautas
Výtautė
Výtė
Vytẽnė
Vytẽnis
Výtis
Vìtoldas
Vytõlis
Vytuõlis
Vivianà
Vladà
Vlãdas
Vlãdė
Vladislavà
Vladìslavas
Vladìslova
Vladìslovas
Voldemãras
Zabèlė
Zefirinà
Zelmà
Zènė
Zènius
Zènona
Zènonas
Zìdorius
Zìgfrida
Zìgfridas
Zìgmantas
Zìgmas
Zinà
Zinaidà
Zità
Zòfija
Zòsė
Zuzanà
Žãdmantas
Žãdmantė
Žadminà
Žãdvydas
Žãdvydė
Žãdvilė
Žanà
Žanetà
Žarà
Žavintà
Žeĩmantė
Žeimintà
Žemýna
Žibà
Žýbartas
Žibuõlė
Žibùtė
Žỹdrė
Žydrõnė
Žydrū́nas
Žydrū́nė
Žíedė
Žýgaudas
Žygìmantas
Žygìmantė
Žygintà
Žýgintas
Žýgintė
Žil̃vinas
Žil̃vinė
Žilvìtis
Žýmantas
Žýmantė
Žìntautas
Žìntautė
Živìlė
Žývilė
Živìlis
Žvaigždìkas
Žvainỹs

_________________

Pastaba. Pasitaiko, kad tas pats vardas, ypač dviskiemenis, gali būti traktuojamas ir kaip baltiškos kilmės, ir kaip svetimkilmis, pvz.: Domas, Vidas, Lina, Virga. Sąraše tas skirtumas neatsispindi. Taip pat reikėtų turėti omenyje, kad kai kurių vardų galimi keli kirčiavimo variantai, pvz.: Dóvilė ir Dovìlė (liet.), Ráimundas ir Raimùndas (germ.), Sáulius (liet.) ir Sau͂lius (hebr.). Todėl patartina atsiverti konkretaus vardo puslapį Piliečių vardų sąvade.

Apie projektą

Projektas skirtas Lietuvos Respublikos piliečių vardams įvertinti normos aspektu, vardai sukirčiuojami, iš nerekomenduojamų vardų kreipiama į teiktinus, trumpai nusakoma jų kilmė. Duomenų šaltinis – Lietuvos Respublikos gyventojų registras: vardų sąvado pagrindas – 2006 m. pilietybę turėjusių asmenų vardai, toliau pildoma naujagimių vardais (sąvadas ir registras tiesiogiai nesusieti). VLKK iniciatyva vardus nagrinėja Vilniaus universiteto tyrėjai, probleminius klausimus svarsto Kalbos komisijos Vardyno pakomisė. Jus kviečiame pasakoti, kaip gavote vardą, kaip išrinkote savo vaikams, taip pat visas kitas su vardais susijusias istorijas.

Remiantis šios svetainės medžiaga būtina nurodyti svetainės adresą: Lietuvos Respublikos piliečių vardų sąvadas, VLKK. Prieiga internete http://vardai.vlkk.lt. (Žiūrėta [data]). Draudžiama svetainę ar jos dalį susieti su kitais interneto šaltiniais, jei tai sudarytų klaidingą įspūdį dėl svetainės autorystės ar administravimo.