Neprigiję rekomenduojami vardai

2018-09-07, Aistė Pangonytė (VLKK)

2018 metais Valstybinė lietuvių kalbos komisija paskelbė Dažninį rekomenduojamų vardų sąrašą, kuris sudarytas Kazimiero Kuzavinio ir Bronio Savukyno „Lietuvių vardų kilmės žodyno“ (Vilnius: MELC, 2009; toliau – LVKŽ) pagrindu, atsižvelgiant į tai, kiek vardai realiai funkcionuoja. Rengiant šį sąrašą pastebėta, kad toli gražu ne visi žodyno vardai prigiję – 40 % iš jų nepavadintas nė vienas asmuo…

LVKŽ sudaro kiek daugiau kaip 4000 vyrų ir moterų vardų, iš jų du trečdaliai baltiški, trečdalis svetimos kilmės. Pusė baltiškos kilmės vardų – nevartojami, bent jau nevartojami kaip vardai, nes kai kurie labiau žinomi kaip pavardės (pvz.: Butrimas, Saudargas, Žutautas) ir tai gali būti viena iš priežasčių, kodėl tie patys asmenvardžiai nepasirenkami kaip vardai.

To paties kamieno vardų populiarumas kartais labai skiriasi, pavyzdžiui, vyriškas vardas vartojamas, o moteriškas ne, arba atvirkščiai (skliaustuose asmenų skaičius), plg.: mot. Argaudà (0), Ar͂gaudė (0), bet vyr. Ar͂gaudas (15), arba plg. vardus su skirtingomis galūnėmis, pvz.: Al͂ginė (0), bet Alginà (237). Kita vertus, atsiranda naujų variantų – su kitokia nei žodyne galūne, plg.: žodyne teikiamus v. Einy͂s (2), Ei͂nas (0) ir naujus Ei͂nius (117), Ei͂nis (10). Vadinasi, įvairovė plečiasi, o kol kas nevartojami vardai turi potencialą paplisti. 

Gali būti, kad ne visi žodyne teikiami baltiški vardai yra anksčiau vartoti, tarp jų tikriausiai yra sukurtų iš autentiškų kamienų pagal analogiją. Kai kurie vardai spausdintiniame žodyne pažymėti žvaigždute * – tai tie antraštiniai vardai, kurie nebuvo istorinių šaltinių paliudyti ar atkurti iš pavardžių bei vietovardžių, bet sukurti XX a. Spėjama, kad autoriai ne tik atkūrė, bet ir sukūrė vardų iš autentiškų kamienų.

Taigi, pusė iš rekomenduotų baltiškos kilmės vardų paplito, pusė neįsigyveno (niekas nepavadintas). Iš svetimos kilmės vardų visiškai nevartojami sudaro 13 %, itin reti (1 asm.) – 6 %, reti (2–5 asm.) – 10 %, likę 4 % į Dažninį rekomenduojamų vardų sąrašą nepateko per variantų atranką. Iš viso iš žodyno į Sąrašą neperkelta 33 % svetimos kilmės vardų.

Toliau teikiami grupėmis suskirstyti į Dažninį rekomenduojamų vardų sąrašą nepatekę vardai:

I. Baltiškos kilmės, kuriais niekas nepavadintas
II. Svetimos kilmės, kuriais niekas nepavadinta
III. Svetimos kilmės vardai, kuriais pavadintas 1 asmuo
IV. Svetimos kilmės vardai, kuriais pavadinti 2–5 asm.
V. Kiti nepatekę svetimos kilmės vardų variantai

Vardai sąraše teikiami sukirčiuoti, tačiau reikėtų turėti omenyje, kad kai kurių vardų galimi keli kirčiavimo variantai, pvz.: Adálbertas ir Adalber̃tasZel̃mas ir Zèlmas.

(Atkreiptinas dėmesys, kad itin reti vardai, kuriais pavadintas vos vienas asmuo, taip pat rodomi šios svetainės viršutiniame dešiniajame kampe, žr. „Populiariausi / Rečiausi“.)

Tai nebūtinai prarastų vardų sąrašas – šie vardai yra teiktini, taigi jie gali būti pa(si)renkami.

I. (kuriais piliečių nepavadinta):

Al͂butė
Al͂butas
Al̃gardė
Algẽnis
Al̃ginas
Al̃gvilas
Al̃gvilė
Alkantà
Al͂kantė
Alkmenà
Al͂kmenas
Al͂kmenė
Al͂milas
Al͂tautė
Argaudà
Ar͂gaudė
Ary͂s
Ar͂valdė
Ar͂vė
Arvy͂s
Ar͂vystė
Úmantė
Ašvyda
Úvydas
A͂švydė
Úvilas
Úvilė
Au͂bartas
Au͂bartė
Aũgantė
Augedà
Aũgedas
Aũgedė
Aũgmilas
Aũgraudas
Aũgraudė
Augū́nė
Augvydà
Aũgvydė
Au͂gvilas
Au͂gvinas
Aũmantė
Au͂šautas
Au͂šveitas
Au͂švė
Aušvy͂s
Au͂švius
Autrìmpas
Baltẽnė
Baltẽnis
Balty͂s
Bangy͂s
Ban͂gius
Bargáila
Bargáilas
Bargáilė
Barintà
Ba͂rintė
Bary͂s
Barkintà
Bar͂kintas
Bar͂kintė
Bar͂mantas
Bar͂mantė
Bartẽnė
Barty͂s
Bartminà
Bar͂tminas
Bar͂tminė
Bar͂tvilas
Barùtė
Barùtis
Bar͂vainas
Bar͂vainė
Bar͂valdas
Bar͂valdė
Barvydà
Beinorà
Beĩnorė
Beivydà
Bei͂vydas
Bei͂vydė
Ber͂vainas
Ber͂vainė
Bygáila
Býgailas
Bygáilė
Bygirdà
Býgirdas
Býgirdė
By͂lė
Bylẽnė
Bylẽnis
Bìlginas
By͂lius
Bìlmantas
Bìlmantė
Bilminà
Bìlminas
Bìlminė
Býlotas
Býlotė
Bilvinà
Bìlvinas
Bìlvinė
Birẽnė
Birẽnis
Bìrjotas
Bìrmantė
Birvydà
Bìrvydas
Bìrvydė
Bývainas
Bývainė
Bùdrė
Budry͂s
Bùdrius
Budvydà
Bùdvydė
Bugáila
Bùgailas
Bugáilė
Bùgvilas
Bùgvilė
Buivydà
Bui͂vydas
Bui͂vydė
Buivy͂s
Bukantà
Bùkantas
Bùkantė
Burgáila
Bùrgailas
Bùrgailė
Burkantà
Bùrkantas
Bùrkantė
Bùrtautas
Bùrtautė
Burvydà
Bùrvydas
Bùrvydė
Bùrvilas
Bùrvilė
Bùtautė
Bùtė
Bū͂tė
Butẽnė
Butẽnis
Buty͂s
Būty͂s
Butgáila
Bùtgailas
Butginà
Bùtginas
Bùtginė
Butgintà
Bùtgintas
Bùtgintė
Bùtigeidas
Bùtigeidė
Bùtmantas
Bùtmantė
Butminà
Bùtminas
Bùtminė
Butmintà
Bùtmintas
Bùtmintė
Butnorà
Bùtnoras
Bùtnorė
Bùtrimas
Bùtrimė
Butvydà
Bùtvydė
Bùtvilas
Bùtvilė
Butvinà
Bùtvinas
Bùtvinė
Butvirdà
Bùtvirdas
Bùtvirdė
Bùvainas
Bùvainė
Čiovydà
Čiõvydė
Dabintà
Dárbutas
Dárgailas
Dárgas
Dargaudà
Dárgaudė
Dárgė
Dargẽnė
Dargẽnis
Dárgilas
Darginà
Dárginė
Darkintà
Dárkintas
Dárkintė
Dárgvainas
Dárgvainė
Darkintà
Dárkintas
Dárkintė
Darmintà
Dártautė
Dárvainas
Dárvainė
Daubarà
Daũbarė
Daugà
Dau͂gė
Dau͂gailas
Daugantà
Daũgantė
Daugardà
Daũgardė
Daugaudà
Daũgaudas
Daũgaudė
Daũgėlas
Daugẽnė
Daugẽnis
Dauginà
Daũginas
Daũginė
Daugintà
Daũgintė
Daugirà
Daũgirė
Daugirùtė
Daugirùtis
Daũgmantė
Daugmintà
Daũgmintė
Daũgotė
Daugtura
Daũgturas
Daũgturė
Daugùtis
Daugùtė
Daugvardà
Daũgvardas
Daũgvardė
Daugvydà
Daugvinà
Daũgvinė
Daujotà
Daukantà
Daukintà
Dau͂kintas
Dau͂kintė
Daumintà
Daũmintė
Daunorà
Dau͂noras
Dau͂norė
Daunotà
Dau͂notas
Dau͂notė
Dau͂sprungas
Dautarà
Dautartà
Daũtartė
Deimy͂s
Dìnga
Dìngailas
Dìrmantė
Domy͂s
Doviltà
Drąsy͂s
Drau͂vilas
Drau͂dvilė
Dravẽnė
Dravẽnis
Drómantė
Drovydà
Dróvydas
Džiùgailas
Džiùgailė
Džiùgenė
Džiùgenis
Džiùgilas
Džiùgintė
Eibarà
Eĩbarė
Eĩbutas
Eĩbutė
Eĩdargas
Eĩdargė
Eidy͂s
Eidgintà
Ei͂dgintas
Ei͂dgintė
Eĩdintė
Eĩdminė
Eĩdotė
Eĩdravas
Eĩdravė
Eĩdvainas
Eĩdvainė
Eĩdvė
Eidvydà
Eĩdvydė
Eĩdvinė
Eĩdvis
Eidvy͂s
Ei͂gailas
Eigáilė
Eigantà
Ei͂gantė
Ei͂gas
Eigy͂s
Eigaudà
Ei͂gaudė
Ei͂gė
Eigedà
Ei͂gedas
Ei͂gedė
Ei͂gėlas
Ei͂gėlė
Eigẽnė
Eigẽnis
Eĩgydė
Ei͂gilas
Eiginà
Eĩginė
Ei͂gis
Eigmintà
Eĩgmintas
Ei͂gotas
Eĩgotė
Eigùtė
Eigùtis
Eikantà
Ei͂kantė
Eikintà
Eĩkintė
Eĩmanė
Eimy͂s
Eĩmilas
Eĩminė
Eĩmintė
Einartà
Ei͂nas
Eĩnorė
Eĩrimtas
Eĩrimtė
Ei͂sė
Eisy͂s
Eiskantà
Ei͂skantas
Eismintà
Ei͂smintas
Ei͂smintė
Eĩsvaldas
Eĩsvinė
Eity͂s
Ei͂tė
Eitẽnė
Eitẽnis
Eĩtmilas
Eitminà
Eĩtminė
Eĩtvaldė
Eitviltà
Eivaidà
Ei͂vaidas
Ei͂vaidė
Eivardà
Ei͂vardė
Eivẽnė
Eivẽnis
Eĩvinė
Er͂dė
Erdy͂s
Erdginà
Er͂dginas
Er͂dginė
Er̃dmantė
Er̃dmas
Er̃dmilas
Er̃dmilė
Gáilas
Gailẽnis
Gailìgedas
Gailìgedė
Gailiminà
Gailìminas
Gailìminė
Gaivẽnė
Gaivẽnis
Gaivy͂s
Ga͂ligantas
Gaũdilas
Gaudìmantas
Gaudry͂s
Gaudùtė
Gaudùtis
Gau͂dvaišas
Gaudvydà
Gaudvinà
Gaũdvinė
Gẽdartė
Gedáutė
Gẽdbutas
Gẽdbutė
Gẽdė
Gedẽnis
Gedgáila
Gedgáilas
Gedgáilė
Gedganta
Gẽdgantas
Gẽdgantė
Gedgaudà
Gẽdgaudė
Gẽdilas
Gẽdimtas
Gẽdimtė
Gedkantà
Gẽdkantė
Gẽdmilas
Gedvaidà
Gẽdvaidas
Gẽdvaidė
Gẽdvainas
Gẽdvainė
Gẽdvaldė
Gedvardà
Gẽdvardė
Gẽdvas
Gẽdvė
Gei͂dbutas
Gei͂dbutė
Geidy͂s
Geidùtis
Geistarà
Gei͂staras
Geistẽnė
Geistẽnis
Geistùtė
Geistùtis
Geisvydà
Geĩsvydė
Geĩsvinas
Geĩsvinė
Geivydà
Gei͂vydė
Gélbutas
Gélbutė
Gelgaudà
Gélgaudė
Gélvainas
Gélvainė
Gelvardà
Gélvardas
Gélvardė
Gelvydà
Gélvydas
Gélvydė
Gen͂drimas
Gendry͂s
Ger̃minė
Ger̃tarė
Gerty͂s
Gervydà
Ger̃vydė
Ger̃vilas
Geržadà
Ger̃žadas
Ger̃žadė
Geskanta
Gẽskantas
Gẽskantė
Gesvinà
Gẽsvinas
Gẽsvinė
Gildùtė
Gildùtis
Gìlminas
Gìlminė
Gìlvainas
Gìlvainė
Gìlvinė
Gìndė
Giñdvilas
Gìntilas
Ginty͂s
Gìnvainas
Gìntvainė
Gìnvilas
Gir͂dė
Girdy͂s
Gir͂dmantas
Gir͂dmantė
Gir͂dvainas
Gir͂dvainė
Girdvydà
Gìrė
Gìriotas
Gìriotė
Girkantà
Gìrkantas
Gìrkantė
Gìrmas
Girstẽnis
Girsty͂s
Gìrvainas
Gìrvainė
Girvydà
Gìrvydė
Girvinà
Gìrvinė
Gìržadė
Gómantė
Gostartà
Góstartas
Góstartė
Góstautas
Góstautė
Gotartà
Gótartas
Gótartė
Góvartas
Góvartė
Gra͂žė
Gražìnė
Gražìnis
Gra͂žmantas
Gra͂žmantė
Gra͂žmintas
Gra͂žvaldas
Gra͂žvaldė
Griny͂s
Grìnius
Grìntautė
Gudminà
Gùdminas
Gùdminė
Gùdvainas
Gùdvainė
Gùdvilas
Gùdvilė
Gudvinà
Gùdvinas
Gùdvinė
Gùtautė
Ìminė
Ir͂dagas
Ir͂dagė
Ir͂mė
Ìrtuona
Ir͂vaidas
Ir͂vaidė
Ir͂vainas
Ir͂vainė
Jaũdvilas
Jaũvilė
Jaugedà
Jaũgedas
Jaũgedė
Jaũgėlas
Jaũgėlė
Jaũgilas
Jaũgilė
Jauginà
Jaũginas
Jaũginė
Jaũgindas
Jaũgindė
Jaugy͂s
Jaukantà
Jaũkantė
Jaũmantas
Jaũmantė
Jaũrimtas
Jaũrimtė
Jauvaidà
Jaũvaidas
Jaũvaidė
Jaũvainas
Jaũvainė
Jauvydà
Jaũvydas
Jaũvydė
Jódaugas
Jódaugė
Jogaudà
Jógaudė
Jógė
Jógėlas
Jógėlė
Jóginė
Jóginas
Jogirdà
Jógirdė
Jogy͂s
Jogminà
Jógminė
Jógvilas
Jokintà
Jókintė
Jónaudas
Jónaudė
Jósbutas
Jósbutė
Jósgailas
Jósgailė
Jóskaudas
Josminà
Jósminas
Jósminė
Jostarà
Jóstaras
Jóstarė
Jostartà
Jóstartas
Jóstartė
Jósvainas
Jósvainė
Josvydà
Jósvydė
Jósvilas
Jósvilė
Joty͂s
Jóvainas
Jóvainė
Jóvaišas
Jóvaldė
Jovardà
Jóvardas
Jóvardė
Joviltà
Juñdilas
Jundùtė
Jundùtis
Jun͂tautas
Kal̃mantė
Kalminà
Kal̃minas
Kal̃minė
Kalmintà
Kal̃mintas
Kal̃mintė
Kal̃nė
Ka͂mantas
Kangáila
Kan͂gailas
Kangáilė
Kangedà
Kan͂gedas
Kan͂gedė
Kan͂talgas
Kan͂talgė
Kantẽnė
Kantìgirdas
Kantìgirdė
Kantminà
Kan͂tminas
Kan͂trimė
Kan͂tvainas
Kan͂tvainė
Kantvydà
Kan͂tvydė
Kargaudà
Kárgaudas
Kárgaudė
Ka͂riotas
Kãstautė
Ken͂tautas
Ken͂tautė
Kérgailas
Kergáilė
Kérmantė
Kértautas
Kérvainas
Kérvydas
Kę͂sbartas
Kę͂sbartė
Kęsgáila
Kę͂sgailas
Kę͂sgilas
Kę͂sgilė
Kę͂smantas
Kę͂smantė
Kę͂sminas
Kę͂sminė
Kę͂startas
Kę͂startė
Kęsty͂s
Kę̃stautė
Kę̃svilas
Kę̃svilė
Kęsvinà
Kę̃svinas
Kę̃svinė
Kìlmantas
Kìlmantė
Kilminà
Kìlminas
Kìlminė
Kìlmintas
Kìlmintė
Kiñtalgas
Kiñtalgė
Kiñtaras
Kiñtarė
Kintẽnė
Kiñtibutas
Kiñtrimas
Kiñrimė
Kiñvainas
Kiñvainė
Kiñtvilas
Kìrbutas
Kirkantà
Kìrkantas
Kìrkantė
Kìrmantas
Kìrmantė
Kìrstautas
Kìrstautė
Kýtautas
Kýtautė
Kývainas
Kývainė
Klaũsė
Klausẽnė
Klausẽnis
Klausgáila
Klaũsgailas
Klausgáilė
Klaũsilas
Klaũsilė
Klausùtė
Klausùtis
Klausvydà
Klaũsvydas
Klaũsvydė
Kóbutas
Kódravas
Kódravė
Kóglandas
Kóglandė
Kólangas
Kovaidà
Kóvaidas
Kóvaidė
Kóvaldė
Kovydà
Kóvydas
Kóvydė
Kóvilas
Kóvilė
Kóviltas
La͂bgaudas
Laby͂s
Labvardà
La͂bvardas
La͂bvardė
Laigedà
Lai͂gedas
Lai͂gedė
Láimonė
Lau͂ksmis
Lauksvydà
Lau͂ksvydas
Lau͂ksvydė
Legáila
Lẽgailas
Legáilė
Lẽgaudas
Lei͂kantas
Lei͂mantas
Lei͂mantė
Lei͂nartė
Lengvẽnis
Liáubaras
Liáudas
Liáudė
Liaudy͂s
Liáudbaras
Liáudbarė
Liaudginà
Liáudginė
Liaudgintà
Liáudgintas
Liáudginė
Liáudmantas
Liáudmantė
Liaudminà
Liáudminas
Liáudminė
Liaudvydà
Liáudvydas
Liáudvydė
Liáudvilas
Liáudvilė
Liaugedà
Liáugedas
Liáugedė
Liaugintà
Liáugintas
Liáugintė
Lýbartė
Líeda
Lygaudà
Lygedà
Lýgedė
Lygirdà
Lýgirdas
Lýgirdė
Lýgmantė
Lýkantas
Lýkantė
Lýnartė
Lìnvydė
Liùbartė
Lizdeikà
Maĩnotė
Man͂dravas
Man͂dravė
Mangáila
Man͂gailas
Mangáilė
Mangaudà
Mañgaudė
Mañgirdė
Mankantà
Mañkantas
Mañkantė
Mañtartas
Mañtartė
Mañtgailas
Mantgáilė
Mañtgirdė
Mañtilas
Mañtilė
Mañtmilas
Mantminà
Mañtminas
Mañtminė
Mañtotas
Mañtrimė
Mantvinà
Mañtvinė
Mañvilas
Mañvilė
Mą̃stautė
Mą̃stvilas
Mą̃stvilė
Mãžrimė
Mãžvilas
Medẽnis
Medginà
Mẽdginas
Mẽdginė
Medgintà
Mẽdgintas
Mẽdgintė
Medy͂s
Mẽdvaišas
Mẽdvilas
Mėgy͂s
Mė́gotas
Mìlbartas
Mìlbartė
Mìlbutas
Mìlbutė
Milgaudà
Mìlgydas
Mìlgydė
Milkantà
Mìlkantas
Mìlkantė
Milkintà
Mìlkintas
Mìlkintė
Mìlmantas
Mìlnoras
Miltarà
Mìltaras
Mìltarė
Mìltautas
Mìltautė
Mìlvainas
Mìlvainė
Milvardà
Mìlvardas
Mìlvardė
Milvinà
Mìnalgė
Mìnbartas
Mìnbartė
Mìnbutas
Mìnbutė
Mingaudà
Mìngedas
Mìngedė
Mìngėlas
Minginà
Mìnginas
Mìnginė
Mingintà
Mìngintas
Mìniotas
Mìnjotas
Minkantà
Mìnkantas
Mìnkantė
Mìnmantas
Mìnmantė
Mìnotas
Mintartà
Mìntartė
Mintgáila
Mìntgailas
Mintgáilė
Minvaidà
Mìnvaidas
Mìnvaidė
Mìnvainas
Mìnvainė
Minžadà
Mìnžadas
Mìnžadė
Nadrùvis
Námgailas
Namgáilė
Námgaudas
Námgaudė
Namkantà
Námkantas
Námkantė
Namkintà
Námkintas
Námkintė
Námvaldas
Námvaldė
Naũbartė
Naũdravas
Naũdravė
Naũmantė
Naumintà
Naũmintas
Nautarà
Naũtaras
Naũtarė
Nauvydà
Naũvydas
Naũvydė
Nedė́ja
Nei͂kantas
Nei͂kantė
Nérdingė
Nergundà
Nérgundas
Nérgundė
Nérmedė
Nérvydė
Nérvilas
Niedà
Nýgailas
Nygáilė
Nykantà
Nìrmedas
Nódravas
Nódravė
Nógailas
Nogáilė
Nogintà
Nógintas
Nógintė
Nórbudas
Nórbudė
Norgáila
Norgedà
Nórgedė
Nórgėlas
Nórgėlė
Nórgilas
Norìmantė
Nórmainas
Nórmainė
Nórmilė
Nórmintė
Nórtilas
Nórtilė
Nórvainas
Nórvainė
Nótangas
Nótangė
Nóvaidas
Nóvaidė
Nóvaldė
Novydà
Nóvydė
Noviltà
Nóviltas
Nùtautė
Pa͂bangas
Pa͂dravas
Pa͂medas
Perly͂s
Per͂vainas
Per͂vainė
Per͂viltas
Per͂viltė
Pilė́nė
Póbiltas
Póbiltė
Pógilas
Pógilė
Póminas
Póminė
Póvydas
Póvydė
Póviltas
Póviltė
Prei͂butas
Prei͂butė
Prei͂gilas
Prei͂gilė
Prei͂gintas
Prei͂gintė
Prei͂vainas
Prei͂vainė
Prei͂vilas
Prei͂vilė
Prei͂viltas
Prei͂viltė
Prieny͂s
Príetautas
Príetautė
Protẽnė
Protẽnis
Pùtavitas
Pùtrimas
Pùtvinas
Pùtviras
Putvy͂s
Ra͂dmantas
Ra͂dmantė
Raminà
Ra͂dminė
Ra͂dvas
Radvy͂s
Radvinà
Ra͂dvinas
Radvy͂s
Rai͂tvilas
Ramy͂s
Rãmavydė
Rãmotas
Ra͂tautė
Rìmbutas
Rimdaugà
Rìmdaugė
Rimgáilas
Rimkantà
Rìmkantė
Rimtẽnė
Rìmvilas
Rindaugà
Rìndaugė
Rìngailas
Ringaudà
Rìngaudė
Rinkantà
Rìnkantas
Rìnkantė
Rótautas
Rótautė
Sámbangas
Sámbartas
Sámbartė
Sándingas
Sándingė
Sangáila
Sángailas
Sangaudà
Sángaudas
Sángedė
Sanginà
Sánginė
Sangirdà
Sángirdė
Sánrimas
Sanvydà
Sánvydas
Sánvydė
Sárgautas
Sárgautė
Saudargà
Sau͂dargas
Sau͂dargė
Sau͂dravas
Sau͂dravė
Sau͂gailas
Saugáilė
Saugardà
Sau͂gardas
Sau͂gardė
Sauginà
Sau͂ginė
Sau͂rimė
Sau͂tautas
Sau͂tautė
Singáila
Sìngailais
Singáilė
Sìrgaudas
Sìrgaudė
Sìrtautas
Sirvydà
Sìrvydė
Sìrvilas
Sìrvilė
Sývainas
Sývainė
Skálmintas
Skálmintė
Ska͂lamintas
Ska͂lamintė
Skaudminà
Skau͂dminas
Skau͂dminė
Skau͂dvilas
Skau͂dvilė
Skirà
Skìras
Skìrgailas
Skìriotas
Skìriotė
Skìrtautė
Skìrvainas
Skìrvainė
Skirvydà
Skìrvydas
Skìrvydė
Skominà
Skóminas
Skóminė
Skovydà
Skóvydas
Skóvydė
Skóvilas
Skóvilė
Stángė
Steigintà
Stei͂gintas
Stei͂gintė
Stei͂gvilas
Sténgvilas
Sténgvilė
Sùbartas
Sugaudà
Sùgaudas
Sùgaudė
Sugintà
Sùgintas
Sùgintė
Sùvaidas
Sùvaidė
Sùvainas
Sùvainė
Svaĩdargė
Svaigaudà
Svai͂gaudas
Svai͂gaudė
Svaigedà
Svai͂gedė
Svalià
Svirgáila
Svìrgailas
Svirgáilė
Svirgantà
Svìrgantas
Svìgantė
Svirgaudà
Svìrgaudas
Svìrgaudė
Svirgedà
Svìrgedas
Svìrgedė
Svirkantà
Svìrkantas
Svìrkantė
Svìrmantas
Svìrmantė
Šviẽsis
Šviẽsius
Tan͂butas
Tan͂butė
Tan͂gėlas
Tan͂gėlė
Tan͂mantas
Tan͂mantė
Tan͂vilas
Tan͂vilė
Ta͂riotas
Ta͂riotė
Tar͂vainas
Tar͂vainė
Tarvydà
Tar͂vydė
Tar͂vinė
Taury͂s
Tautẽnė
Tautẽnis
Tautáila
Tau͂tgailas
Tautginà
Tau͂tgirdė
Tauty͂s
Tautkantà
Tau͂tkantė
Tau͂tmantas
Tau͂tmantė
Tautminà
Tau͂tminė
Tau͂trimė
Tau͂tvaišas
Tau͂tvaišė
Tólbaudas
Tóldravas
Tóldravė
Tóliotas
Tóliotė
Toly͂s
Tolminà
Tólvaišas
Tólvaišė
Tólvaldė
Tólvinė
Tulgaudà
Tùlgaudė
Tulgedà
Tùlgedas
Tùlgedė
Tulgirdà
Tùlgirdas
Tùlgirdė
Tulỹs
Tulkantà
Tùlkantas
Tùlkantė
Tulminà
Tùlminė
Tulvirdà
Tùlvirdas
Tùlvirdė
Tvìrbutas
Tvìrbutė
Tvirgedà
Tvìrgedas
Tvìrgedė
Tvìrmantė
Vaidaugà
Vaĩdaugė
Vaidginà
Vaĩdginė
Vaidỹs
Váidmantė
Váidvilas
Vaĩgailas
Vaĩgas
Vaigỹs
Vaigaudà
Vaĩgaudė
Vaigedà
Vaĩgedas
Vaĩgedė
Vaigetà
Vaiginà
Vaĩginas
Vaĩginė
Vaĩnbutas
Vaĩnbutė
Vaingedà
Vaĩngedas
Vaĩgedė
Vainotà
Vaĩnotė
Vaĩšgantas
Vaišginà
Vaĩšginas
Vaĩšginė
Vaišgirdà
Vaĩšgirdas
Vaĩšgirdė
Vaišỹs
Vaĩšius
Vaĩšmantas
Vaĩšmantė
Vaišnys
Vaĩšnius
Vaĩšnoras
Vaĩštartas
Vaĩštartė
Vaĩštautas
Vaĩštautė
Vaišvydà
Vaĩšvydė
Vaišvilà
Vaĩšvilas
Vaĩšvilė
Vaĩšvilkas
Vaišviltà
Vaĩšviltė
Váitilas
Váitilė
Vaitỹs
Vaitkantà
Váitkantas
Váitkantė
Vaitnorà
Váinoras
Váitnorė
Váitvilė
Valìmantas
Valìmantė
Vãliotas
Vãliotė
Var̃butas
Var̃butė
Výdautė
Vidgáila
Vydgáila
Vidgáilas
Vydgáilas
Vydgáilė
Vidgaudà
Vìdgaudė
Vidginà
Vydginà
Vìdginas
Výdginas
Vìdginė
Výdginė
Výdota
Výdotas
Výdotė
Víentautė
Viẽštautė
Viẽšvilas
Viẽšvilė
Viešvinà
Viẽšvinas
Viẽšvinė
Vygaudà
Vygirdà
Výgirdė
Vykantà
Vilỹs
Vìlbutas
Vìlbutė
Vilgardà
Vìlgardė
Vilgaudà
Vilgirdà
Vìlgirdė
Vyliaudà
Výliaudė
Viltỹs
Vìltotas
Vingáila
Vìngailas
Vingaudà
Vìngaudė
Vìngras
Vìnmantė
Vintarà
Vìrgailas
Virkantà
Vìrkantė
Vìrminas
Vìrminė
Vìsalgė
Vìsbartas
Vìsbartė
Vìsdargas
Vìsdargė
Visgáilas
Visgedà
Vìsgedas
Vìsgedė
Visgaudà
Vìsgaudė
Visgirdà
Vìsgirdė
Viskantà
Vìsmilas
Visminà
Vìsminas
Vìsminė
Vìsvainas
Vìsvainė
Vìsvaldė
Visvydà
Vìsvydė
Vìsvilas
Vytarà
Vytartà
Výtartė
Žadgáila
Žãdgailas
Žadgáilė
Žãdminas
Žãdminė
Žãdvainas
Žãdvainė
Žadvydà
Žãdvilas
Žaĩzdrė
Žeimenà
Žeimantà
Žeĩmantas
Žeĩmintas
Žeĩmintė
Žémvaldas
Žýbantas
Žýbartė
Žibū́nė
Žygáila
Žýgailas
Žygáilė
Žýgas
Žygaudà
Žýgaudas
Žýgaudė
Žýgė
Žýgvilas
Žýgvilė
Žývilas
Žostartà
Žóstautas
Žóstautė
Žutartà
Žùtartas
Žùtartė
Žùtautas
Žùtautė
Žvelgáitis
Žvel̃gas
Žvelgùtis

II. :

Abry͂s
Álbė
Álbas
Álbrechtas
Álbrektas
Anaklètas
Andry͂s
Any͂s
Anzelminà
Arkãdas
Arnùlpas
Aurelijõnas
Aventìnas
Banutà
Batìlda
Bazìlis
Bazìlius
Beny͂s
Ber͂gė
Bernãdas
Bonavetūrà
Brìgė
Bùšė
Cecìlijus
Cecìlius
Cèlė
Celerìnas
Celestà
Celèstas
Cèlijus
Cel̃sas, Cèlsas
Cèzarė
Cìlas
Dasy͂s
Dãsius
Demètras
Dezidèrijus
Dìksas
Dòmitas
Dorotė́jas
Dzìdė
Èdvardė
Èkvitas
El̃vas, Èlvas
Enzy͂s
Eñzius
Erazmà
Er͂čius
Er͂džius
Eudorà
Eufemà
Eulãlė
Eustãkas
Eutãlė
Eutãlija
Euzèbas
Euzèbija
Everárdas
Fèlius
Fìdė
Fideñtas
Filomelà
Filomènas
Fìrmas
Firmìnas
Flavijõnas
Florentà
Frumeñtas
Gãbras
Gãbrius
Guntìlda
Gusty͂s
Heliánta
Herãklas
Herãklijus
Hiliãrija
Honòrijus
Idunà
Ignãcija
Il͂zbė
Il͂žė
Ingebùrga
Irãklijus
Izìdorė
Jãdvė
Jãkas
Jaky͂s
Jókimė
Jukùnda
Jukùndas
Juozapõtas
Kalìkstė
Kalìstas
Kandidà
Kandìdas
Kasijõnas
Kilijõnas
Kirijãkas
Klãras
Klareñtas
Klẽmė
Kolùmba
Kolùmbas
Kòrdula
Kòrdulė
Krìsčius
Lárgas
Lauren͂cijus
Leonìdė
Leòntas
Libera͂tas
Liùcidas
Liùdgaras
Lo͂zorius
Lùcidas
Ma͂ksima
Marcelijo͂nas
Marcy͂s
Margrýta
Martinijo͂nas
Marty͂s
Melchiòras
Melkijo͂ras
Na͂stas
Nasty͂s
Nerė́jas
Nikìporas
Oktavijõnas
Òlavas
Pa͂lė
Paly͂s
Pa͂lius
Pa͂storas
Patry͂s
Pa͂trius
Pela͂gas
Pela͂gijus
Pilypà
Pìmė
Prany͂s
Pra͂nius
Prota͂zijus
Prudentà
Pruden͂tas
Radegùnda
Ra͂dolfas
Ra͂zmas
Sa͂bas
Saby͂s
Sa͂lius
Samsònas
Sebastijonà
Serènas
Serva͂cijus
Serva͂tas
Ser̃vulas, Sèrvulas
Sigìbertas
Sìgius
Sikstà
Sofrònija
Sofrònijus
Stẽponė
Tany͂s
Teobáldas
Teodòsijus
Teodotà
Teodòtas
Tèrė
Terèzijus
Trýna
Trýnė
Trū́dė
Tùžė
Tùšė
Ubáldas
Ùrsas
Ursìnas
Ursỹnas
Valtrūdà
Vènė
Ventūrà
Vilfredà
Viltrūdà
Viveñtas
Vladỹs
Zãbė
Zefyrinà
Zefyrìnas
Zel̃mas, Zèlmas

III. :

Achìlas
Adálberta
Adeodãtas
Akvìlas
Alẽksius
Amarìlė
Angèlius
Baniutà
Bar͂bė
Beãtas
Blažy͂s
Bònas
Cecìlė
Dãsijus
Demètrijus
Donatìlė
Dory͂s
Egìdė
Elìgas
Elvy͂s
Emerìkas
Emìlas
Emilijonà
Eugènas
Eustãchas
Euzèbijus
Firminà
Flòras
Frìdrika
Gabry͂s
Gùstava
Herãklis
Hilãras
Hùmbertas
Ifigènija
Jany͂s
Januãrija
Jonýta
Kanùtas
Kãstas
Klemeñcija
Kõtrė
Kresceñcija
Kresceñcijus
Kresceñtas
Krìzas
Lady͂s
Laurentinas
Liùdvė
Luìzė
Luko͂šius
Ma͂gė
Ma͂gnas
Magrýta
Mar͂čius
Na͂das
Na͂tė
Nicètas
Pa͂trė
Petrònijus
Prospèras
Ra͂dulfas
Ra͂polė
Ra͂zė
Relìnda
Remìgas
Rùdolfa
Sigismùnda
Sigizmùnda
Silva͂nas
Ta͂dė
Ta͂nius
Teodòsija
Teodòzijus
Tibèrijus
Tònius
Ùrbonas
Venáncijus
Vetustà
Vìlemas
Zachãrijas
Zakãrijas
Zakãras
Zefirìnas
Zygfridà

IV. :

Abraõmas
Adálbertas
Adáuktas
Agà
Akãcijus
Akvìlius
Akvilìnas
Álba
Aleksy͂s
Amintà
Anèlius
Ãniolas
Ánta
Ántas
Árnulfas
Ãtas
Astèrija
Atãlija
Atanãzas
Baltãzaras
Bal͂tras
Bal͂trus
Barnãbas
Bazìlijus
Benìgnas
Benvenùtas
Bernardìnas
Bonà
Bonaventūrà
Bonifãcija
Bonifãcijus
Brunonà
Celerinà
Cìlė
Dãmas
Dama͂zas
Demetrà
Demètrija
Deodãtas
Diodòras
Diomèdas
Domìcė
Dònis
Dòrė
Dòras
Èmundė
Ègbertas
Egìdas
Ègilas
Elãdas
Elektrà
Elìdas
Emereñcija
Erãzmas
Fèlis
Felìcijus
Fidèlija
Flãvija
Flãvijus
Floreñtas
Florentìnas
Frìdrichas
Fùlgis
Gãbrė
Genãdas
Genárdas
Gervãzas
Gótardas
Heliodòras
Her͂mas
Hiacìnta
Hiacìntas
Hilãrija
Hiliãrijus
Hildegárda
Honorãtas
Horteñzija
Inocentà
Irenė́jas
Ireniẽjus
Irènius
Izà
Jacìntas
Jãckus
Januãrijus
Juõzė
Juvenãlis
Juventìnas
Kalìstas
Karãlius
Kãsijus
Klèmensa
Klementìnas
Klètas
Kornèlis
Krizostòmas
La͂das
Laurentinà
Leòncijjus
Liberatà
Liùcius
Lùcius
Magda͂lė
Marcèlijus
Máuras
Maurìcijus
Mérkelis
Metòdijus
Mikòlė
Mo͂zė
Natà
Nata͂lis
Olìmpijus
Palemònas
Priskà
Pruden͂cija
Pùlgis
Razmà
Ròmulas
Ròmulė
Rozinà
Rufìnas
Saly͂s
Sigismùndas
Sìgurdas
Sìmonė
Ta͂lius
Ta͂nas
Teofìlas
Tìlda
Topìlė
Topìlis
Ùlrikas
Ùršė
Uršulinà
Valèrius
Vandãlius
Vendelìnas
Vèras
Výgandė
Zýgfridas

V. (tiksliau – vardų variantai), nepatekę į Dažninį rekomenduojamų vardų sąrašą, žr. Sąrašo pastabose (2018-08-27 pranešimo pabaigoje).

Apie projektą

Projektas skirtas Lietuvos Respublikos piliečių vardams įvertinti normos aspektu, vardai sukirčiuojami, iš nerekomenduojamų vardų kreipiama į teiktinus, trumpai nusakoma jų kilmė. Duomenų šaltinis – Lietuvos Respublikos gyventojų registras: vardų sąvado pagrindas – 2006 m. pilietybę turėjusių asmenų vardai, toliau pildoma naujagimių vardais (sąvadas ir registras tiesiogiai nesusieti). VLKK iniciatyva vardus nagrinėja Vilniaus universiteto tyrėjai, probleminius klausimus svarsto Kalbos komisijos Vardyno pakomisė. Jus kviečiame pasakoti, kaip gavote vardą, kaip išrinkote savo vaikams, taip pat visas kitas su vardais susijusias istorijas.

Remiantis šios svetainės medžiaga būtina nurodyti svetainės adresą: Lietuvos Respublikos piliečių vardų sąvadas, VLKK. Prieiga internete http://vardai.vlkk.lt. (Žiūrėta [data]). Draudžiama svetainę ar jos dalį susieti su kitais interneto šaltiniais, jei tai sudarytų klaidingą įspūdį dėl svetainės autorystės ar administravimo.