Vardai.vlkk.lt

Krikščioniškų vardų mados

1977-11-10, prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius

Krikščioniškojo vardyno raidai jos buvo ir tebėra ypač svarbios. Krikštijamiems vaikams vardus tėvai visais laikais stengdavosi ir dabar stengiasi parinkti tokius, kurie yra madingesni. Antai, sprendžiant iš vardų dažnumo šaltiniuose, XVI a. populiariausias Lietuvoje vyrų vardas buvo Jonas. Toliau ėjo: Stanislovas (Stasys), Motiejus (Matas), Mikalojus (Mykolas), Jurgis, Petras, Povilas, Grigalius, Jokūbas. Populiariausias moterų vardas tada buvo Ona. Toliau ėjo: Sofija (Zosė), Darata, Kotryna, Jadvyga, Agnietė, Barbora, Elžbieta, Elena, Margarita.

Įvardijant asmenis buvo nemaža skirtumų tarp socialinių sluoksnių. Antai bajorai vyrai kiek mažiau mėgo Mikalojaus, labiau – Motiejaus ir Povilo vardus; bajorės moterys atitinkamai vietoj Barboros, Elzbietos labiau mėgo Kotrynos, Daratos, Jadvygos, Elenos vardus. Tada vartota nemaža dabar nemadingų vardų: vyrų – Abr(a)omas, Ambraziejus, Čėsnys, Dovydas, Elijas, Jackus Jukna, Kvedaras, Merkelis, Samuelis, Zacharijas (kai kurie iki šių dienų išliko tik kaip pavardės), moterų – Bagdonė, Dasė, Druzijona, Gendruta, Marina, Magdalena

(„Lietuvių antroponimika. Vilniaus lietuvių asmenvardžiai XVII a. pradžioje“, Vilnius: Mokslas, 1997; „Lietuvių asmenvardžiai“, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009, p. 348–349.)

Prierašas

Iš straipsnyje paminėtų XVI a. vardų dabar populiariausi, sprendžiant iš LR piliečių sąvado (piliečių vardų imtis 2006 m. ir vėlesnių metų naujagimių vardai) XX a. išliko populiarūs šie vardai: vyrų – Jonas (43 030), Petras (19 423), Stasys (15 768), Povilas (9299), Stanislovas (9380), Dovydas (3764), Matas (2115), moterų – Ona (35 169), Elena (21 739), Jadvyga (15 487), Margarita (2968). Galima pridurti, kad šie vardai buvo populiariausi 3–6 dešimtmečiais, antrojoje amžiaus pusėje jų populiarumas labai sumenko.

XX a. reti straipsnyje minėti kaip populiarūs vardai Grigalius (17), Samuelis (43), Mikalojus (53), Darata (69). Visiškai nebevartojami kaip vardai Druzijona, Zacharijas, tik kaip pavardės funkcionuoja Čėsnys, Dasys, Jukna, Kvedaras. Vardų sąvado duomenimis, dabar itin reti vardai Abr(a)omas (2), Jackus (2), Merkelis (3), Ambraziejus (9), Gendruta (9).

Paskutinį dešimtmetį (2001–2011 m.) visiškai nustojo populiarumo vardas Jadvyga (3), Zosė (0), nebepopuliarus Stanislovas (13), taip pat Marina (40). Tačiau išliko populiarūs Jonas, (1851), Povilas (736) ir iškilo tarp populiariausiųjų – Matas (4847), Dovydas (3419), Jokūbas (1811), Kotryna (1382), Sofija (640).

Aistė Pangonytė (VLKK vyr. spec.)

Susiję vardai: Abraõmas, Abrõmas, Agniẽtė, Ambraziẽjus, Bagdonė, Barborà, Čėsnys, Daratà, Dasė, Dóvydas, Druzijona, Elenà, Elìjas, Elžbietà, Gendruta, Grigãlius, Jãckus, Jadvygà, Jokū̃bas, Jõnas, Jukna, Jùrgis, Kotrynà, Kvedaras, Magdalenà, Margarità, Marinà, Mãtas, Mérkelis, Mikalõjus, Motiẽjus, Mýkolas, Onà, Pẽtras, Póvilas, Samuèlis, Sòfija, Stanìslovas, Stasỹs, Zachãrijas, Zòsė

Taip pat šiame tekste: Svetimos kilmės vardai

Iš viso duomenų bazėje 3692793 asmenų vardai.

Populiariausi XX amžiuje Australijoje gimusiųjų vardai: Andrev John, Viktoras, Paul Charles ir Kristina, Daina, Rasa Maria.

Informacija ruošiama.
Iš viso šventųjų vardų sąvade 633.
Ar žinote, kad… Ar žinote, kad… asmens vardas keičiamas vadovaujantis Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių nustatytais pagrindais ir tvarka?

Vardas ar du vardai vaikui suteikiami tėvų susitarimu (Civilinio kodekso 3.166 str.). Vardą galima keisti pagal Asmens vardo ir pavardės keitimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-333. Pasirinktas vardas (-ai), į kurį keičiamas turimas vardas (-ai), turi atitikti pareiškėjo lytį, neprieštarauti gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, taiki kartu turi atitikti ir lietuvių kalbos taisykles. Kilus neaiškumų dėl asmenvardžių turi būti prašoma Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvados.
Nepilnamečio vaiko, vyresnio kaip 3 mėnesių ir jaunesnio kaip 16 metų, vardas ar vardai gali būti keičiami, jeigu turimi neatitinka geriausių jo interesų. Tokiais atvejais reikia gauti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos leidimą. Plačiau žr. metrikacijos paslaugų svetainėje mepis.vrm.lt. (Parengė A. Pangonytė, 2017)Kitas faktas

Klausiame

Ačiū, kad balsavote.

Mums labai svarbi jūsų nuomonė.

Teisės aktai / Patarimai

  • Aktualūs teisės aktai

    Asmenvardžių klausimais svarbiausi teisės aktai – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimas Nr. I-1031 „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“, Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės, Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklės. Vardų ir pavardžių rašymo asmens ir kituose dokumentuose įstatymo vis dar laukiama.
  • Jei domina asmenvardžių kilmė, daryba

    Pristatome pagrindines knygas, kuriomis galima remtis: